Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

FINENTRY är en digital tjänst som används i webbläsaren. Dess syfte är att göra det enklare att resa till Finland och underlätta COVID-19-provtagning i samband med inresa under COVID-19-pandemin.

I tjänsten används FINENTRY-enkäten för att ge den inresande en personlig rekommendation om huruvida COVID-19-provtagning behövs baserat på personens situation och rådande myndighetsanvisningar och (om så är fallet) hur många tester som ska tas och när.

Inom de sjukvårdsdistrikt som tagit i bruk FINENTRY-tjänsten kan den inresande själv boka tid för COVID-19-provtagning – eller skapa en provtagningsbegäran på förhand vid gränsövergångsstället för att undvika att behöva köa till hälsorådgivningen på gränsövergångsstället.

I FINENTRY-tjänsten behandlas personuppgifter för två olika ändamål:

 1. Patientvård (patientregister)

  Provtagningen räknas som hälsovård och de uppgifter som behövs för att utföra provtagningen (inklusive uppgifter om tidsbokning) är patientuppgifter. Dessa är en del av patientregistret vid den enhet inom hälsovården som vårdar patienten.

  Den personuppgiftsansvariga för patientregistret är den enhet inom hälsovården för vars räkning provtagningen utförs. Den personuppgiftsansvariga är inte nödvändigtvis samma person för provtagningarna som gjorts på inreseorten och på vistelseorten.

 2. Smittspårning (särskilt register)

  Smittspårningen baseras på lagen om smittsamma sjukdomar och enligt 39 § i lagen kan uppgifter om personer som insjuknat i och exponerats för en sjukdom samlas in och behandlas. Dessa är en del av det särskilda register som upprätthålls av det sjukvårdsdistrikt som ansvarar för smittspårningen.

  Den personuppgiftsansvariga för det särskilda registret är det sjukvårdsdistrikt inom vars område personens inreseort ligger eller där den inresande i något skede vistas.

  Uppgifterna från de särskilda registren överförs automatiskt mellan sjukvårdsdistrikten enligt den inresandes rörelser.

  Sjukvårdsdistriktet ansvarar inom sitt område för att uppgifterna i tillräcklig utsträckning överförs till kommunerna om de utför självständig smittspårning.

För uppgifterna i andra än HUS egna register är HUS personuppgiftsbiträde i FINENTRY-tjänsten.

Information om patientregister finns på den personuppgiftsansvariges webbplats i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För att kontrollera dina personuppgifter ska du kontakta det sjukvårdsdistrikt som ordnade din provtagning.