Register- och dataskyddspolicy

FINENTRY-tjänsten Information för användare 14.12.2020Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 (EU:s dataskyddsförordning)

Register- och dataskyddspolicy

1 PersonuppgiftsbiträdeTjänsteleverantör: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)
Adress: Stenbäcksgatan 9, PB 100, 00029 HUS, Finland
Telefonväxel: +358-9- 4711
E-postadress: keskuskirjaamo@hus.fi
Postadress: HUS centralregistratur, PB 200, 00029 HUS, Finland
2 PersonuppgiftsansvarigeMarkku Mäkijärvi, överläkare
E-postadress: markku.makijarvi@hus.fi
3 DataskyddsombudHUS Keskuskirjaamo
PL 200
00029 HUS
E-postadress: eutietosuoja@hus.fi
4. Kontaktuppgifter för frågor gällande personuppgifterHUS Keskuskirjaamo
PL 200
00029 HUS
E-postadress: eutietosuoja@hus.fi
5 Namn på personregistretPersonuppgiftsbiträde för FINENTRY-databasen är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). De finländska sjukvårdsinstitutioner (sjukvårdsdistrikt eller kommun) som har tagit tjänsten i bruk ansvarar själva för registret över de inresande som anlänt till deras område för coronavirusprovtagning.
6 Syftet med behandlingen av personuppgifterAtt arrangera provtagning under COVID-19-pandemin och informera inresande om de finska myndigheternas anvisningar.
7 Behandlingen av personuppgifter grundar sig påEU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)
* artikel 6, kapitel 1, del c: Behandlingen är nödvändig för personuppgiftsansvarige att kunna följa sin rättsliga skyldighet.
* artikel 6, kapitel 1, del e: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller för personuppgiftsansvarige att utöva offentlig makt.
* artikel 9, moment 2, del h: Behandlingen är nödvändig för medicinska diagnoser.
Finlands lag, www.finlex.fi:
Dataskyddslagen (1050/2018) och Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016)
8 Registrets datainnehållNamn, kön, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, gränsövergångsställe, vistelseort i Finland, transportmedel, namn och födelsedatum för medresenärer om användaren bokar provtagning för dem. Det tillfälliga personnumret som tjänsten genererar.
9 Korrekt informationskällaTjänstens användare (patienten) är själv informationskälla.
10 Mottagargrupper av personuppgifternaDen vårdpersonal som arbetar på rådgivningspunkten vid ankomst in i landet och på COVID-19-provtagningsstället. Myndigheten för smittsamma sjukdomar i sjukvårdsdistriktet eller kommunen.
11 Korrekt överlämning av uppgifternaa) Regionalt bokningssystem för coronaprovtagning
b) Remiss till laboratoriesystemet som används av sjukvårdsdistriktet
c) Personuppgifter för de användare som har fått positivt resultat på coronavirustestet skickas till myndigheten för smittsamma sjukdomar i vistelseortens sjukvårdsdistrikt/kommun för spårning i enlighet med Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016).
12 Uppgifternas lagringstidUppgifterna i FINENTRY-databasen lagras i 12 år och de förteckningsuppgifter som är relaterade till dem lagras i 12 år (Förteckningsuppgifter som avses i paragraf 5 i lagen om elektronisk bearbetning av kunduppgifter för social- och hälsovård).
13 Den registrerades rättigheterAnvändaren informeras om behandlingen av personuppgifter i tjänstens användarvillkor som användaren godkänner vid registrering till tjänsten.
14 Överföring av uppgifter utanför EU eller EESÖverförs ej.  
15 Principerna för skydd av registretA Uppgifter som behandlas informationstekniskt
Den personal som sparar uppgifterna från användaren i FINENTRY-tjänsten eller använder dem vid provtagningstillfället, identifierar sig starkt till programmet med hjälp av hälsovårdens behörighetskort.  Datakommunikationen i tjänsten och skydd av databasen följer informationssäkerhets- och dataskyddspolicyerna för HUS Dataadministration. Med hjälp av rättigheterna i användargränssnittet för databasen begränsas synligheten av registrerades/patienters uppgifter till respektive sjukvårdsinstitution.
B Manuell dokumentation
Det uppstår ingen manuell dokumentation i FINENTRY-databasens funktioner.
16 Rätten att lämna in klagomål till tillsynsmyndighetenOm den registrerade anser att behandlingen av dennes personuppgifter strider mot EU:s dataskyddsförordning och om det inte påverkar andra administrativa rättsmedel eller rättsliga åtgärder har varje registrerad rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, särskilt i den medlemsstat där personen är permanent bosatt eller arbetar, eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum.
Kontakt till tillsynsmyndigheten: Dataombudsmannens kontor
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, vån. 6, 00520 Helsingfors, Finland
Postadress: PB 800, 00521 Helsinki, Finland
Växel: +358-29- 56 66700
E-postadress: tietosuoja@om.fi

Uppdaterad 29.11.2020