Användarvillkoren

Användarvillkor för FINENTRY-tjänsten (01.06.2021/uppdaterade)

1 Tillämpning av användarvillkoren

Användning av denna FINENTRY-tjänst (nedan ”tjänsten”) som produceras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (nedan ”HUS”) kräver att användare som identifierat sig eller registrerat sig för tjänsten (nedan ”användaren”) godkänner och förbinder sig att följa dessa villkor. Användaren ska läsa igenom dessa villkor noggrant innan han eller hon börjar använda tjänsten.

2 Godkännande av användarvillkoren och registrering

Användaren godkänner dessa användarvillkor när denne autentiserar sig eller registrerar sig för tjänsten. Vem som helst kan registrera sig för tjänsten. Tjänsten är personlig men användaren kan även boka tid för provtagning åt sina familjemedlemmar via tjänsten.

Användare med finskt personnummer

När Användaren bokar tid för provtagning via Tjänsten, ska Användaren identifiera sig för Tjänsten med sina bankkoder eller sitt mobilcertifikat. Tjänsten möjliggör även uträttande av ärenden å någons vägnar, varvid en person som är befullmäktigad att uträtta ärenden åt Användaren identifierar sig för Tjänsten med sina bankkoder eller sitt mobilcertifikat och uträttar ärendena åt Användaren. När ärenden uträttas å någons vägnar sparas båda parternas personuppgifter i Tjänstens databas.

Om användaren saknar möjlighet till stark autentisering, registrerar sig personen för tjänsten som en användare som saknar finskt personnummer.

Användare som saknar finskt personnummer

När användaren bokar tid för provtagning via tjänsten, ska användaren registrera sig med sitt namn och sina personuppgifter. Vid registreringen skapas ett tillfälligt personnummer för användaren som förblir detsamma för varje inloggning. De personuppgifter och det tillfälliga personnummer som skapats under registreringen sparas i tjänstens databas. Registreringen bekräftas via en engångskod som skickas till det telefonnummer som användaren har uppgett. Användaren väljer ett personligt lösenord under registreringen som användaren därefter använder för att logga in i tjänsten.  Dessutom får användaren via SMS en ny engångskod vid varje inloggning. Det lösenord som används för att logga in i tjänsten är personligt.

Användaren ska förvara lösenordet och det tillfälliga personnumret som tjänsten skapar med försiktighet. Användaren får inte överlämna användarnamnet eller lösenordet till någon utomstående såvida inte personen har rätt att logga in i tjänsten på användarens vägnar enligt dessa användarvillkor. Användaren är ensam ansvarig för att användarkontot i tjänsten används på rätt sätt. Användaren ska omedelbart informera den organisation som ansvarar för administrationen av användarnamn (HUS) om användarens inloggningsuppgifter i tjänsten går förlorade.

Användare åt vilka personal gör en tidsbokning eller begäran om provtagning

Om användaren av en eller annan anledning inte själv kan använda FINENTRY-tjänsten så kan personalen på hälsorådgivningen vid ett gränsövergångsställe hjälpa till att fylla i användarens uppgifter via personalgränssnittet och skapa en begäran om provtagning och/eller tillfälligt personnummer, eller boka tid åt användaren till ett externt provtagningsställe, till exempel på vistelseorten, för en COVID-19-provtagning som tas efter 72 timmar.

När personalen fyller i användarens uppgifter i FINENTRY-tjänsten kommer personalen att tillhandahålla användaren information om ändamålet med uppgifterna. Användaren godkänner användningen och lagringen av uppgifterna genom att fortsätta tillhandahålla personalen uppgifterna efter att ha blivit informerad.

3 Rätt att använda tjänsten

Endast användare som har registrerat sig för tjänsten har rätt att använda användarkontot i tjänsten. Tjänsten är avsedd för personer över 16 år.

Det kostar inget att använda tjänsten. Om användaren bokar tid för COVID-19-provtagning på det provtagningsställe som tilldelats av tjänsten så är provtagningen, analysen samt mottagandet av provresultatet kostnadsfritt för användaren.

Användaren är ensam ansvarig för att tjänsten används i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren ska omedelbart informera HUS om användaren misstänker att tjänsten används på hans eller hennes vägnar utan samtycke eller i strid med dessa användarvillkor.

4 Tjänstens syfte och dess användning

Tjänsten är avsedd att informera och tillhandahålla anvisningar till användaren samt boka tid för COVID-19-provtagning i den omfattning det är möjligt inom ramen för tjänsten vid tidpunkten. Tjänsten innehåller riktad och användbar information för användaren om COVID-19-pandemin samt information om de finska myndigheternas anvisningar samt regionala provtagningstjänster kopplade till tjänsten.

Man får inget separat coronatestintyg för coronavirustest som bokats via Tjänsten.

HUS har ensamrätt att besluta i vilken omfattning och med vilket innehåll tjänsten tillhandahålls till användaren. Tjänsten låter användaren bestämma de mest lämpliga instruktionerna för användarens situation när han/hon kommer till Finland samt planera COVID-19-provtagning i samband med inresa samt göra en tidsbokning för provtagning i den omedelbara närheten av inresestället och/eller på vistelseorten i Finland. Tjänsten skickar en bekräftelse via SMS till det telefonnummer som användaren har uppgett samt anvisningar för att ta sig till provtagningen, påminnelse om tidsbokningen samt testresultatet inom cirka 24 timmar efter provtagningen.

Tjänsten är inte avsedd att ersätta medicinsk diagnostisering eller bedömning av hälsotillståndet utförd av personal inom sjukvården. Användaren är ensam ansvarig för sin hälsa när denne använder tjänsten. När användaren fattar beslut som rör dennes hälsa ska användaren grunda besluten på sin egen bedömning. Användaren ska alltid kontakta läkare för en bedömning av sitt hälsotillstånd, vård, förebyggande av sjukdomar, skada och andra besvär.

När användaren använder tjänsten tillhandahålls information om praxis enligt den finska lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) om det skulle visa sig att användarens COVID-19-prov är positivt. Om användaren erhåller ett positivt laboratorieresultat för COVID-19-viruset så överförs användarens uppgifter till ett separat register som upprätthålls av myndigheten för smittsamma sjukdomar på vistelseorten för spårningen enligt finska lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Information överförs inte automatiskt från tjänsten till några andra register såsom sjukvårdsdistriktens eller kommunernas patientregister eller tredje parters register. Man bör dock observera att FINENTRY-tjänstens eget personuppgiftsregister logiskt sett utgörs av två register: ett patientregister för patientvård (provtagning och tillhörande tidsbokning) samt ett särskilt register för smittspårning. Mellan de ovannämnda registren överförs uppgifterna med hjälp av vyer som administreras via behörigheter till exempel mellan den instans som har ansvaret för provtagningen och auktoriteten för smittsamma sjukdomar på vistelseorten.

Användaren ansvarar för att uppgifterna i tjänsten är korrekta och förbinder sig att omedelbart informera HUS om denne noterar brister eller fel bland uppgifterna i tjänsten.

Användaren intygar och ansvarar även för att det inte skickas till eller från tjänsten något olagligt eller annars osakligt material. Användaren ska även försäkra sig om att material som skickas inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

5 Tjänstens innehåll och tjänster från tredje parter

I tjänsten kan det förmedlas information av tjänster från tredje parter samt länkar till tjänster från tredje parter. I tjänsten förmedlas ändamålsenligt information om pandemin och användaren hänvisas till de finska myndigheternas webbplatser. HUS ansvarar inte för innehållet i dessa tjänster från tredje parter men strävar efter att säkerställa att informationen är korrekt.

När användaren bokar tid för COVID-19-provtagning förmedlar tjänsten användarens personnummer eller tillfälliga personnummer, namn och telefonnummer till hälsovårdspersonalen på provtagningsstället på en enhet inom HUS, det regionala sjukvårdsdistriktet eller en enhet som hör till en kontraktsanställd underleverantör.

Användaren kan använda tjänster från tredje parter via tjänsten eller länkarna i tjänsten, i sådana fall är inte HUS en avtalspart eller ansvarig för information från användaren eller den tredje parten eller att den implementeras.

6 Användning av personuppgifter och annan information

I tjänsten lagras känsliga personuppgifter om användaren. Uppgifter som sparas är personnummer eller tillfälligt personnummer, namn och telefonnummer, avreseland, gränsövergångsställe, inresedatum och -tid, typ av resa och tillhörande specifikation, till exempel flygets nummer, vistelseort och -adress, eventuell hemkommun och -adress och huruvida personen har symtom som är förknippade med en COVID-19-infektion, har exponerats för en person med laboratorieverifierad COVID-19-infektion, ett negativt COVID-19-testintyg från avreselandet samt intyg på genomgången sjukdom. För den som uträttar ärenden på någon annans vägnar sparas namn och vistelseort. Användaren kan själv ange de uppgifter denne vill i tjänsten i den omfattning som tjänsten tillåter och som krävs för tidsbokning via tjänsten. Användaren ansvarar för att de uppgifter denne anger i tjänsten är korrekta.

Uppgifterna i tjänsten visas endast för användaren själv samt i begränsad omfattning för den hälsovårdspersonal som utför COVID-19-provtagningen på provtagningsstället och auktoriteten på enheten för smittsamma sjukdomar på användarens vistelseort om resultatet för COVID-19-testet skulle vara positivt.

I FINENTRY-tjänsten behandlas personuppgifter för två olika ändamål:

 1. Patientvård (patientregister)

  Provtagningen räknas som hälsovård och de uppgifter som behövs för att utföra provtagningen (inklusive uppgifter om tidsbokning) är patientuppgifter. Dessa är en del av patientregistret vid den enhet inom hälsovården som vårdar patienten.

  Den personuppgiftsansvariga för patientregistret är den enhet inom hälsovården för vars räkning provtagningen utförs. Den personuppgiftsansvariga är inte nödvändigtvis samma person för provtagningarna som gjorts på inreseorten och på vistelseorten.

 2. Smittspårning (särskilt register)

  Smittspårningen baseras på lagen om smittsamma sjukdomar och enligt 39 § i lagen kan uppgifter om personer som insjuknat i och exponerats för en sjukdom samlas in och behandlas. Dessa är en del av det särskilda register som upprätthålls av det sjukvårdsdistrikt som ansvarar för smittspårningen.

  Den personuppgiftsansvariga för det särskilda registret är det sjukvårdsdistrikt inom vars område personens inreseort ligger eller där den inresande i något skede vistas.

  Uppgifterna från de särskilda registren överförs automatiserat mellan sjukvårdsdistrikten enligt den inresandes rörelser.

  Sjukvårdsdistriktet ansvarar inom sitt område för att uppgifterna i tillräcklig utsträckning överförs till kommunerna om de utför självständig smittspårning.

För uppgifterna i andra än HUS egna register är HUS personuppgiftsbiträde i FINENTRY-tjänsten.

Tredjepartstjänster och webbplatser har sina egna principer för skydd av personuppgifter. HUS ansvarar inte för verksamheten på sådana tredjepartswebbplatser eller -tjänster.

7 Tjänstens immateriella rättigheter

HUS eller en tredje part har immateriella rättigheter till allt innehåll i tjänsten, dess design och det material som finns tillgängligt. Användaren får skriva ut och spara material i eller från tjänsten för personligt bruk. Om materialet från tjänsten citeras i enlighet med upphovsrättslagen (404/1961) så måste källan alltid anges. Varumärken som ingår i tjänsten får inte kopieras, publiceras eller distribueras utan skriftlig tillåtelse från HUS.

8 Ansvarsfriskrivning

HUS tillhandahåller tjänsten ”som den är” och ”efter tillgänglighet”. HUS garanterar inte att tjänsten kan användas utan avbrott eller felfritt. HUS garanterar inte tjänstens tillgänglighet eller att den är fri från fel. HUS ansvarar inte för innehållet, riktigheten eller eventuella fel, brister eller förseningar i informationen som tillhandahålls användaren eller en tredje part i tjänsten. Användaren ansvarar för att denne har en fungerande internetuppkoppling och tillräckliga tekniska förutsättningar och program för att kunna använda tjänsten. Användaren ansvarar också för att de enheter och program som användaren nyttjar är säkra och fungerar.

Tjänsten är inte avsedd att ersätta en medicinsk diagnos eller hälsobedömning av sjukvårdspersonal och HUS ansvarar inte för åtgärder som vidtas av användaren baserat på informationen i tjänsten, såvida det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Ansvaret hos HUS sträcker sig endast till de obligatoriska bestämmelserna i finsk lagstiftning. HUS eller användaren ansvarar inte för skador till följd av underlåtenhet att uppfylla villkor på grund av yttre påverkan av några ovanligheter eller oförutsägbara händelser.

HUS kan meddela om ett oöverkomligt hinder på tjänstens startsida, sin egna webbplats samt på de webbsidor av myndigheter och sjukvårdsdistrikt som använder tjänsten.

9 Avbokning av tjänsten

Användaren har rätt att avboka provtagningen för COVID-19 som bokats via tjänsten senast 3 timmar före provtagningen genom att använda den avbokningskod som skickats till användaren via SMS. Det är inte möjligt att radera användardata i tjänsten om användaren bokat en provtagningstid och lagringen av användarens uppgifter i patientregistret är baserad på finsk lagstiftning (hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010).

HUS har rätt att radera användarens användarkonto om användningen av tjänsten orsakar skada på HUS, användaren eller en tredje part, eller om användningen av tjänsten på annat sätt strider mot dessa användarvillkor.

HUS har rätt att sluta tillhandahålla tjänsten när myndigheterna konstaterat att COVID-19-pandemin är över. När tjänsten inte längre erbjuds kommer användarnas uppgifter i erforderlig utsträckning att överföras till den plats som respektive personuppgiftsansvarige anger. Avsikten är att minimera de överförda uppgifterna till endast de som är nödvändiga och anonymisera uppgifterna så långt som möjligt inom ramen för finsk lagstiftning. Uppgifter som inte behövs kommer att raderas. När tjänsten inte längre erbjuds kommer inte användaren längre att ha åtkomst till sina uppgifter.

10 Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

Dessa användarvillkor regleras av finsk lagstiftning. Tvister som härrör från dessa användarvillkor bör i första hand försöka lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt så kan den komma att prövas i Helsingfors tingsrätt eller i tingsrätten på den plats i Finland där användaren av tjänsten har hemvist eller är permanent bosatt.

11 Kakor och program som används på webbplatsen

Allmänt om de kakor som används i tjänsten

I FINENTRY-tjänsten används kakor för att administrera användarsessionen. Identifierande personuppgifter om användaren varken samlas in eller sparas i de tekniska kakorna. Uppgifterna i kakorna används för att förbättra användargränssnittet och användarupplevelsen av webbplatsen samt för att föra statistik över antalet användare.

Användaren kan förhindra användningen av kakor via webbläsarinställningarna. Webbplatsens funktion kan dock påverkas om den används utan kakor.

Microsoft Azure App Insights

Verktyget Microsoft Azure App Insights används för uppföljning och rapportering av fel. Om ett fel inträffar i något skede av processen vid användning av webbplatsen så kan man med hjälp av uppföljningsdata undersöka var felet inträffade och vad det kan ha berott på.