Användarvillkoren

Användarvillkoren för Finentry-tjänsten (14.12.2020/uppdaterad)

1 Tillämpning av användarvillkoren

Användning av FINENTRY-tjänsten (nedan kallad ”Tjänsten”) som tillhandahålls av Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt (hädanefter ”HUS”) kräver att användaren som är registrerad i Tjänsten (nedan kallad ”Användare”) godkänner och åtar sig att följa dessa villkor. Användaren måste läsa dessa villkor noggrant innan användning av Tjänsten.

2 Godkännande av användarvillkoren och registrering

Användaren godkänner dessa användarvillkor vid registrering av Tjänsten. Vem som helst kan registrera sig i Tjänsten. Tjänsten är personlig men användaren kan använda tjänsten också för att boka tid till provtagning för familjemedlemmar.

Användaren bör registrera sig på Tjänsten med sitt eget namn och sina egna personuppgifter. Registreringen bekräftas med en engångskod som skickas till telefonnumret som Användaren har angett. Användaren väljer ett personligt lösenord i samband med registreringen. Efter första registreringen kan Användaren logga in på Tjänsten med lösenordet. Dessutom skickas en ny engångskod via SMS i samband med varje inloggning. Finska medborgare kan använda sitt befintliga personnummer medan andra får ett tillfälligt personnummer skapat av Tjänsten. Lösenordet som används för inloggning till Tjänsten är personligt.

Användaren måste själv se till att lösenordet och det tillfälliga personnumret som Tjänsten har skapat förvaras väl. Användaren får inte avslöja koder eller lösenord till tredje part såvida han eller hon inte har rätt att logga in på tjänsten på uppdrag av Användaren i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren har ensam skyldighet att användarkontot i Tjänsten används på korrekt sätt. Användaren måste omedelbart informera organisationen som tillhandahåller koderna som Användaren använder för inloggning till Tjänsten om de nödvändiga koderna försvinner.

3 Rätt till användning av tjänsten

Endast en användare som är registrerad i Tjänsten har rätt att använda användarkontot i Tjänsten. Tjänsten är avsedd endast för personer över 16 år.

Användningen av tjänsten är kostnadsfri. Om Användaren bokar tid till provtagning för COVID-19 på någon av de provtagningsplatser som Tjänsten hänvisar till, är såväl testet, analysen som mottagning av resultatet gratis för Användaren.

Användaren är alltid ensam ansvarig för att Tjänsten används i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren bör omedelbart informera HUS om han eller hon misständer att Tjänsten används utan beviljat tillstånd eller på ett sätt som bryter mot dessa användarvillkor.

4 Tjänstens syfte och dess användning

Syftet med Tjänsten är att informera och vägleda Användaren, samt att boka tid för COVID-19-provtagning i den utsträckning det är möjligt inom ramarna för Tjänsten. Tjänsten innehåller användbar information som är riktad till Användaren gällande COVID-19-pandemin samt riktlinjer från finska myndigheter och information om lokala provtagningstjänster.

HUS har ensam rätt att bestämma i vilken utsträckning och med vilket innehåll Tjänsten tillhandahålls för Användaren. Med hjälp av Tjänsten kartlägger Användaren vilka riktlinjer som bör tillämpas för denne vid ankomst till Finland och kan planera in tidschema för COVID-19 test och boka tid för provtagning i närheten av ankomstplatsen och/eller vistelseorten i Finland. Tjänsten skickar ett bekräftelse-SMS till det nummer som Användaren har angett och anvisningar för att komma till provtagningen, påminnelse om provtagningen samt testresultatet i snitt inom 24 timmar från att provet tagits.

Tjänsten ska inte användas för att ersätta en medicinsk diagnos eller bedömning av hälsotillståndet som görs av sakkunnig vårdpersonal. Användaren är ensam skyldig för sin egen hälsa vid användandet av Tjänsten. Beslut som berör det egna hälsotillståndet baseras på Användarens egna övervägande. Användaren bör alltid kontakta en läkare för att få en bedömning av sitt hälsotillstånd, vård eller förebyggande hjälp vid sjukdom, skada eller andra besvär.

Om Användarens coronavirustest visar sig vara positivt, informeras Användaren om riktlinjerna i enlighet med den finska lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Om Användaren får ett positivt laboratorieresultat för COVID-19-virussjukdom överförs Användarens uppgifter till ett separat register hos infektionsmyndigheten på Användarens vistelseort för spårning i enlighet med finska lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Uppgifterna förflyttas inte automatiskt till andra register, så som sjukvårdsdistrikts eller kommuners patientregister eller tredje parts register.

Användaren ansvarar för att uppgifterna som denne har lagt till i Tjänsten är korrekta och binder sig till att omedelbart informera HUS vid upptäckande av brister eller fel i dessa uppgifter.

Användaren försäkrar och ansvarar även för att ingen olaglig eller olämplig information skickas till eller från Tjänsten. Användaren gör alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att det inlämnade materialet inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

5 Innehållet i Tjänsten och tredjeparts tjänster

Tjänsten kan tillhandahålla information om tjänster från tredje part eller länkar till tjänster från tredje part. Tjänsten tillhandahåller relevant information om pandemin och hänvisar till de finska myndigheternas webbplatser. HUS ansvarar inte för dessa tredjeparters tjänsteinnehåll, men strävar efter att säkerställa att informationen är korrekt.

När Användaren bokar en tid för COVID-19-provtagning skickar Tjänsten Användarens namn och telefonnummer till vårdpersonalen på provtagningsplatsen som arbetar på en enhet för HUS eller ett regionalt sjukvårdsdistrikt eller en kontrakterad underleverantör.

Användaren kan använda tjänster från en tredje part via länkar i Tjänsten eller på annat sätt via Tjänsten, men HUS är då inte en avtalspart eller på annat sätt ansvarig för överföring eller administration av information mellan Användaren och den tredje parten.

6 Användning av personuppgifter och annan information

Med Användarens uttryckliga samtycke lagras känsliga personuppgifter om Användaren i tjänsten. Användaren bestämmer själv vilka uppgifter denne väljer att mata in inom ramarna för Tjänsten, och minst det som krävs för att kunna boka en tid till provtagning via Tjänsten. Användaren ansvarar för att uppgifterna i Tjänsten är korrekt.

Uppgifterna i Tjänsten syns bara för Användaren själv, samt begränsat för den personal som utför testerna på provtagningsplatserna för COVID-19 och för representanten vid enheten för smittsamma sjukdomar på Användarens vistelseort, om resultatet för COVID-19-testet är positivt.

HUS administrerar användaruppgifterna i Tjänsten och hälsovårdsmyndigheten på Användarens vistelseort är personuppgiftsansvariga.

Tredjeparts tjänster och webbplatser har sin egen integritetspolicy. HUS ansvarar inte för driften av tredjeparts webbplatser eller tjänster.

7 Tjänstens immateriella rättigheter

HUS eller en tredje part har immateriella rättigheter till allt innehåll i Tjänsten, dess design och det material som finns tillgängligt. Användaren får skriva ut och spara material i eller från Tjänsten för personligt bruk. Om materialet från Tjänsten lånas i enlighet med upphovsrättslagen (404/1961), måste källan alltid anges. Varumärken som ingår i Tjänsten får inte kopieras, publiceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd från HUS.

8 Ansvarsfriskrivning

HUS tillhandahåller tjänsten enligt ”som det är” och ”som det är tillgängligt”. HUS garanterar inte att Tjänsten kan användas utan avbrott eller felfritt. HUS garanterar inte Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet. HUS ansvarar inte för innehållet, riktigheten eller eventuella fel, brister eller förseningar i informationen som tillhandahålls Användaren eller en tredje part i Tjänsten. Användaren ansvarar för att denne har en fungerande internetuppkoppling och tillräckliga tekniska förutsättningar och program för att kunna använda Tjänsten. Användaren ansvarar också för att de enheter och program som användaren utnyttjar är säkra och fungerar.

Tjänsten är inte avsedd att ersätta en medicinsk diagnos eller hälsobedömning av sjukvårdspersonal och HUS ansvarar inte för de åtgärder som vidtas av Användaren baserat på informationen i Tjänsten, såvida det inte krävs enligt tilllämpad lag.

Ansvaret hos HUS sträcker sig endast till de obligatoriska bestämmelserna enligt finsk lagstiftning. HUS eller Användaren ansvarar inte för en skada till följd av underlåtenhet att uppfylla ett villkor på grund av yttre påverkan av något ovanligt eller oförutsägbart.

HUS kan meddela om ett oöverkomligt hinder på Tjänstens startsida, sin egna webbplats samt på de webbsidor av myndigheter och sjukvårdsdistrikt som använder Tjänsten.

9 Avbokning av tjänsten

Användaren har rätt att avboka en provtagning för COVID-19 som bokats via Tjänsten senast 3 timmar före provtagningen, genom att använda den avbokningskod som skickats till Användaren på SMS. Det är inte möjligt att radera användardata för Tjänsten om Användaren har bokat en provtagningstid, och lagringen av Användarens uppgifter i patientregistet är baserad på finsk lagstiftning (Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010).

HUS har rätt att säga upp Användarens användarkonto om användningen av Tjänsten orsakar skada för HUS, Användaren eller en tredje part, eller om användningen av Tjänsten på annat sätt har brutit mot dessa användarvillkor.

10 Tillämplig lag och jurisdiktion

För dessa användarvillkor tillämpas finsk lagstiftning. Tvister som härrör från dessa användarvillkor bör i första hand försöka lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om tvisten inte kan avgöras på detta sätt kan den komma att prövas i Helsingfors tingsrätt eller i tingsrätten på den plats i Finland där Användaren av Tjänsten har hemvist eller är permanent bosatt.