Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely

FINENTRY on verkkoselaimen kautta käytettävä digitaalinen palvelu, joka sujuvoittaa Suomeen matkustamista ja maahantuloon liittyvää koronavirustestausta koronaviruspandemian aikana.

Palvelussa olevan FINENTRY-kyselyn avulla maahantulijalle annetaan hänen omaan tilanteeseensa ja voimassa oleviin viranomaisohjeisiin perustuva henkilökohtainen suositus siitä, tarvitaanko koronavirustestausta, ja jos tarvitaan, kuinka monta ja milloin testeissä tulee käydä.

FINENTRY-palvelun käyttöön ottaneiden sairaanhoitopiirien alueilla maahantulija voi tarvittaessa varata itsepalveluna ajan koronavirustestaukseen – tai muodostaa valmiiksi näytteenottopyynnön rajanylityspaikalla toteutettavaa testausta varten, jolloin jonotusta rajanylityspisteen terveysneuvontapisteeseen ei tarvita.

FINENTRY-palvelussa käsitellään henkilötietoja kahdessa eri käyttötarkoituksessa:

 1. Potilaan hoito (Potilasrekisteri)

  Näytteenotto on luonteeltaan potilaan hoitamista, ja näytteenoton toteuttamiseksi tarvittavat tiedot (mukaan lukien ajanvaraustiedot) ovat potilastietoja. Ne kuuluvat potilasta hoitavan terveydenhuollon toimintayksikönpotilasrekisteriin.

  Potilasrekisterin rekisterinpitäjä on se terveydenhuollon toimintayksikkö, jonka lukuun näytteenotto tehdään. Rekisterinpitäjä ei välttämättä ole sama maahantulopaikkakunnalla ja oleskelupaikkakunnalla tehdyissä näytteenotoissa.
 2. Tartuntojen jäljitys (Tapauskohtainen rekisteri)

  Tartuntojen jäljitys perustuu tartuntatautilakiin, ja siinä voidaan 39 §:n mukaisesti kerätä ja käsitellä sairastuneiden ja altistuneeksi epäiltyjen tietoja. Ne kuuluvat tartuntojen jäljityksestä vastaavan sairaanhoitopiirin tapauskohtaiseen rekisteriin.

  Tapauskohtaisen rekisterin rekisterinpitäjä on sairaanhoitopiiri, jonka alueella maahantulijan maahantulopaikka on tai maahantulija jossain vaiheessa oleskelee.

  Tapauskohtaisten rekisterien tiedot siirtyvät sairaanhoitopiiristä toiseen automaattisesti maahantulijan liikkeiden mukaisesti.

  Sairaanhoitopiiri huolehtii alueellaan siitä, että tiedot siirtyvät riittävässä määrin kunnille, jos ne tekevät itsenäistä tartuntojen jäljittämistä.

HUS on FINENTRY-palvelussa muiden kuin omien rekisteriensä tietojen osalta henkilötietojen käsittelijä.

Tietosuojalainsäädännön mukaiset potilasrekisterin informoinnit ovat saatavilla kunkin rekisterinpitäjän verkkosivuilta. Tarkastaaksesi tietosi, ota yhteyttä siihen sairaanhoitopiiriin, joka järjesti näytteenottosi.