Rekisteri- ja tietosuojaseloste

FINENTRY-palvelu
Käyttäjän informointi
14.12.2020
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 (EU tietosuoja-asetus)

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

1 Henkilötietojen käsittelijäPalvelun tuottaja: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)
Osoite: Stenbäckinkatu 9, PL 100, 00029 HUS, Finland
Puhelinvaihde: +358-9- 4711
Sähköposti: keskuskirjaamo@hus.fi
Postiosoite: HUS keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS, Finland
2 Henkilörekisterin vastuuhenkilöMarkku Mäkijärvi, johtaja ylilääkäri
Sähköposti: markku.makijarvi@hus.fi
3 TietosuojavastaavaHUS Keskuskirjaamo
PL 200
00029 HUS
Sähköposti: eutietosuoja@hus.fi
4 Yhteystiedot henkilörekisteriä koskevissa asioissaHUS Keskuskirjaamo
PL 200
00029 HUS
Sähköposti: eutietosuoja@hus.fi
5 Henkilörekisterin nimiFINENTRY- tietokanta, jossa tietojen käsittelijänä toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS). Palvelun käyttöönottaneet suomalaiset terveydenhuollon toimintayksiköt (sairaanhoitopiiri tai kunta) toimivat omalle alueellensa saapuneiden maahantulijoiden koronanäytteenottoon ohjauksen osalta rekisterinpitäjänä.
6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusCOVID-19 pandemian aikaisen näytteenoton järjestäminen sekä maahantulijoiden informointi Suomen viranomaisten ohjeista.
7 Henkilötietojen käsittelyn perustaEU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016):
* 6. artiklan 1- kohdan c-kohta: Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
* 6. artiklan 1- kohdan e-kohta: Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
* 9. artiklan 2- momentin h-kohta: Käsittely on tarpeen lääketieteellisiä diagnooseja varten.
Suomen lainsäädäntö, www.finlex.fi:
Tietosuojalaki (1050/2018) ja Tartuntalaki (1227/2016)
8 Rekisterin tietosisältöNimi, sukupuoli, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, rajanylityspaikka, oleskelukunta Suomessa, matkustusmuoto, kanssamatkustajien nimet ja syntymäaika, jos käyttäjä varaa heillekin näytteenottoajan. Palvelun generoima väliaikainen henkilötunnus.
9 Säännönmukaiset tietolähteetTietolähteenä on palvelun käyttäjä itse(potilas).
10 Henkilötietojen vastaanottajaryhmätMaahantulopisteen neuvontapisteessä ja COVID-19 näytteenottopisteessä työskentelevät terveydenhuoltoalan ammattilaiset. Sairaanhoitopiirin tai kunnan tartuntatautiviranomainen.
11 Tietojen säännönmukaiset luovutukseta) Alueellinen koronanäytteenoton ajanvarausjärjestelmä
b) Näytepyynnön sairaanhoitopiirin käyttämään laboratoriojärjestelmään
c) Positiivisen koronavirusnäytteen saaneiden käyttäjien tiedot välitetään oleskelukunnan sairaanhoitopiirin/kunnan tartuntatautiviranomaisille Tartuntatautilain (1227/2016) mukaista jäljitystä varten.
12 Tietojen säilytysaikaFINENTRY- tietokannan tietoja säilytetään 12 vuotta ja sen käyttöön liittyviä lokitietoja säilytetään 12 vuotta( Laki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 5§:ssä tarkoitetut lokitiedot).
13 Rekisteröidyn oikeudetKäyttäjää informoidaan tietojen käytöstä palvelun käyttöehdoissa, jotka käyttäjä rekisteröityessään palveluun.
14 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleEi siirretä.  
15 Rekisterin suojauksen periaatteetA Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot
FINENTRY -palveluun käyttäjän antamia tietoja tallentava tai tietoja näytteenotossa käyttävä ammattilainen tunnistautuu vahvasti ohjelmistoihin käyttäen terveydenhuollon varmennekorttia. Palveluun liittyvän tietoliikenteen ja tietokannan suojauksessa noudatetaan HUS Tietohallinnon tietoturva- ja tietosuojakäytänteitä. Tietokannan käyttöliittymän oikeuksilla rajataan katseluoikeus vain kunkin terveydenhuollon toimijan rekisteröityjen/potilaiden tietojen katseluun.
B Manuaalinen aineisto
FINENTRY -tietokannan toiminnoissa ei synny manuaalista aineistoa.
16 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleJokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on, taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU tietosuoja- asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.
Valvontaviranomaisen tiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, Finland
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki, Finland
Vaihde: +358-29- 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Päivitetty 29.11.2020