Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger

FINENTRY er en digital tjeneste som brukes via en nettleser. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere å reise til Finland og administrere koronatesting knyttet til innreise enklere under koronapandemien.

Ved hjelp av FINENTRY-spørreskjemaet får personer som kommer inn i landet personlig informasjon om hvorvidt de trenger koronatesting på grunnlag av deres individuelle situasjon, og dersom de trenger testing, hvor mange tester som er påkrevd og når disse må tas.

Ved behov kan innreisende selv bestille en testtime i de sykehusregionene som har tatt FINENTRY-tjenesten i bruk – eller de kan på forhånd sende en anmodning om å ta en test som så vil bli utført  på et grenseovergangssted. Slik slipper brukeren å stå i kø på helseinformasjonen på et grenseovergangssted.

I FINENTRY-tjenesten blir personopplysningene behandlet for to forskjellige formål:

 1. Pasientbehandling (pasientregister)

  Prøvetakingen regnes som behandling av pasienten, og opplysningene man trenger til prøvetakingen (inkludert timebestillingsopplysningene) er pasientopplysninger. De hører med i pasientregisteret til den enheten i helsevesenet som behandler pasienten.

  Pasientregisterets registeransvarlige er den enheten i helsevesenet som gjennomfører prøvetakingen. Den registeransvarlige er nødvendigvis ikke den samme for testene som tas på innreisestedet som på oppholdsstedet.

 2. Smittesporing (tilfellespesifikt register)

  Smittesporingen skjer i henhold til den finske smittevernloven, og ifølge § 39 kan man samle inn og behandle opplysninger om personer som er syke eller man har mistanke om er eksponerte. De hører med i det tilfellespesifikke registeret til den sykehusregionen som er ansvarlig for smittesporingen.

  Den registeransvarlige for det tilfellespesifikke registeret er den sykehusregionen der den innreisende kom inn i landet, eller der den innreisende oppholder seg.

  Opplysningene i det tilfellespesifikke registeret overføres automatisk fra én sykehusregion til en annen, alt etter hvor den innreisende befinner seg.

  Sykehusregionen sørger innenfor sitt område for at opplysningene ved behov overføres  til kommunene, dersom kommunene utfører selvstendig smittesporing.

HUS er databehandler for personopplysningene i FINENTRY-tjenesten når det gjelder opplysninger fra andre registre enn deres egne.

Pasientregistrenes informasjon i henhold til personvernlovgivningen er tilgjengelig på registeransvarliges egne nettsider. Dersom du vil kontrollere opplysningene dine, må du kontakte den sykehusregionen som har organisert testen(e) din(e).