Brukervilkår

Finentry-tjenestens brukervilkår (14.12.2020/oppdatert)

1 Anvendelse av brukervilkårene

Bruk av denne FINENTRY-tjenesten, som er opprettet av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (heretter HUS), krever at brukere som har registrert seg i tjenesten (heretter brukeren) godkjenner og forplikter seg til å oppfylle disse vilkårene. Brukeren må sette seg grundig inn i vilkårene før tjenesten tas i bruk.

2 Godkjenning av brukervilkårene og registrering

Brukeren godkjenner disse brukervilkårene ved å registrere seg i tjenesten. Hvem som helst kan registrere seg i tjenesten. Tjenesten er personlig, selv om brukeren også kan bestille time til testing av sine familiemedlemmer gjennom tjenesten.

Brukeren må registrere seg i tjenesten med eget navn og egne personopplysninger. Registreringen bekreftes ved hjelp av en engangsbekreftelseskode som sendes til telefonnummeret som brukeren har oppgitt. Brukeren oppretter et personlig passord ved registreringen. Etter den første registreringen kan brukeren logge seg på tjenesten ved hjelp av passordet. I tillegg får brukeren tilsendt en ny engangssikkerhetskode per sms i forbindelse med hver pålogging. Tjenesten danner et midlertidig ID-nummer, og finske statsborgere kan bruke personnummeret de allerede har. Passordet man bruker til påloggingen i tjenesten er personlig.

Brukeren må ta godt vare på passordet og det midlertidige ID-nummeret som tjenesten har gitt. Brukeren har ikke lov til å gi ID-nummeret eller passordet til utenforstående, med mindre de har rett til å logge seg på tjenesten på vegne av brukeren i henhold til disse brukervilkårene. Brukeren har alene ansvaret for at brukerkontoen i tjenesten blir brukt på riktig måte. Brukeren må melde ifra til organisasjonen som administrerer kodene umiddelbart dersom kodene som brukeren trenger for å logge seg på tjenesten blir borte.

3 Retten til å bruke tjenesten

Det er bare brukere som har registrert seg i tjenesten som har rett til å bruke en brukerkonto i tjenesten. Tjenesten er bare beregnet for bruk av personer på over 16 år.

Bruken av tjenesten er gratis. Dersom brukeren bestiller time til en COVID-19-test på en testestasjon som tjenesten har henvist til, er testen, analyseringen og mottaket av testresultatet gratis for brukeren.

Brukeren har alltid hele ansvaret for at tjenesten blir brukt riktig og i samsvar med disse brukervilkårene. Brukeren må melde ifra til HUS umiddelbart dersom det er mistanke om at tjenesten blir brukt på hans vegne uten brukerens fullmakt eller annen tillatelse, eller på en annen måte som strider mot disse brukervilkårene.

4 Formålet med tjenesten og bruken av den

Tjenesten er beregnet for å gi informasjon og veiledning til brukeren samt til timebestilling for COVID-19-testing i den utstrekning dette til enhver tid er mulig innenfor tjenestens rammer. Tjenesten inneholder nyttig og målrettet informasjon til brukeren knyttet til COVID-19-pandemien, samt opplysninger om de finske myndighetenes retningslinjer og regionale testingstjenester.

HUS har eneretten til å bestemme hvor omfattende og med hva slags innhold de tilbyr tjenesten til brukeren. Ved hjelp av tjenesten kan brukeren kartlegge de retningslinjene som passer til sin egne situasjon ved ankomsten til Finland, planlegge tidspunktene for COVID-19-testingen knyttet til ankomsten samt bestille timer for testingen helt i nærheten av ankomststedet og/eller på sitt oppholdssted i Finland. Tjenesten sender en bekreftelses-sms til telefonnummeret brukeren har oppgitt samt instruksjoner for ankomsten som gjelder testing, en påminnelse om timebestilling samt testresultatet innen gjennomsnittlig 24 timer etter prøvetakingen.

Tjenesten er ikke ment til å bruke som en erstatning for medisinsk diagnostisering eller vurdering av helsetilstanden av sakkyndig helsepersonell. Brukeren alene har ansvaret for sin egne helse ved bruken av tjenesten. Når brukeren tar avgjørelser som gjelder sin egen helsetilstand, må brukeren bruke sine egne vurderinger som grunnlag for avgjørelsene. Brukeren må alltid kontakte en lege dersom han ønsker å få en vurdering av sin helsetilstand samt behandling eller forebyggende hjelp for en sykdom, skade eller en annen plage.

Ved bruken av tjenesten blir brukeren informert om de gjeldende retningslinjene i henhold til den finske smittevernloven (Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016) dersom brukerens koronavirustest viser seg å være positiv. Dersom brukeren får et positivt laboratorieresultat på en COVID-19-test, blir brukerens opplysninger overført til et eget register hos smittevernsmyndighetene i brukerens oppholdskommune for oppsporing i henhold til den finske smittevernloven (Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016). Det overføres ingen opplysninger automatisk fra tjenesten til andre registre, som for eksempel sykehusregionenes eller kommunenes pasientregistre samt registre som tilhører en tredje part.

Brukeren er ansvarlig for at opplysingene som er oppgitt og lagt inn i tjenesten er riktige og forplikter seg til melde ifra til HUS umiddelbart dersom han observerer mangler eller feil i opplysningene i tjenesten.

Brukeren forsikrer om og er også ansvarlig for at det ikke sendes noe materiell som er ulovlig eller ellers usaklig til eller fra tjenesten. Brukeren må på alle måter og innenfor rimelighetens grenser sørge for at ikke avsendte materialer inneholder virus eller på andre måter er skadelige.

5 Tjenestens innhold samt tjenester fra tredjeparter

I tjenesten kan man formidle opplysninger om eller lenker til tjenester fra tredjeparter. I tjenesten formidler man relevant informasjon om pandemien og henviser til de finske myndighetenes nettsider. HUS er ikke ansvarlig for tjenesteinnholdet til disse tredjepartene, men prøver likevel å kontrollere at opplysningene er riktige.

Når brukeren bestiller time til COVID-19-test, formidler tjenesten brukerens navn og telefonnummer til teststedets helsepersonell, som jobber på en enhet i HUS, i en lokal sykehusregion eller på en enhet til en underleverandør man har inngått en avtale med.

Brukeren kan bruke tjenester fra en tredjepart gjennom lenker i tjenesten eller på andre måter via tjenesten, men da er ikke HUS en av avtalepartene eller ellers ansvarlig for opplysninger som brukeren og tredjeparten formidler eller oppgir samt gjennomføringen av disse.

6 Bruk av person- og andre opplysninger

Med brukerens egne tillatelse blir det lagret konfidensielle personopplysninger om brukeren i tjenesten. Brukeren kan selv legge inn de opplysningene han ønsker i tjenesten i den grad tjenesten tillater det og timebestillingen for testingen som gjennomføres i tjenesten krever dette. Brukeren er ansvarlig for at opplysningene som legges inn i tjenesten er riktige.

Opplysningene i tjenesten kan bare sees av brukeren selv og et begrenset antall av helsepersonalet som tar prøver på COVID-19-teststasjonen samt personer som jobber på smitteenheten i oppholdskommunen, dersom resultatet av COVID-19-testen er positivt.

HUS opererer som behandleren av tjenestens brukeropplysninger, og helsemyndighetene i brukerens oppholdskommune eller ankomststedets helsekommune fungerer som registeransvarlig.  

Tredjeparters tjenester og nettsider har egne prinsipper for personvern. HUS er ikke ansvarlig for nettsidene, tjenestene eller virksomheten til slike tredjeparter.

7 Tjenestens immaterielle rettigheter

HUS eller tredjeparten har de immaterielle rettighetene til alt av tjenestens innhold og layout samt til materialene som er tilgjengelige i tjenesten. Brukeren har lov til å skrive ut og lagre tjenestens materiell eller materialer som fås fra tjenesten til egen privat bruk. Dersom man låner materiell fra tjenesten i samsvar med den finske opphavsrettsloven (Upphovsrättslag 404/1961), må man alltid oppgi kilden. Det er ikke lovlig å kopiere, publisere eller videreformidle varemerker som inngår i tjenesten uten skriftlig tillatelse fra HUS.

8 Ansvarsbegrensning

HUS leverer tjenesten etter prinsippet ”som den er” og ”slik den er tilgjengelig”. HUS gir ingen garanti for at man kan bruke tjenesten uavbrutt eller feilfritt. HUS gir heller ingen garanti for at tjenesten er tilgjengelig eller feilfri. HUS er ikke ansvarlig overfor brukeren eller en tredjepart for innholdet og riktigheten i tjenestens opplysninger, og heller ikke for eventuelle feil, mangler eller forsinkelser som skulle oppstå i opplysningene. Brukeren er ansvarlig for å ha en fungerende forbindelse samt tilstrekkelige tekniske ferdigheter og programvarer for å kunne bruke tjenesten. Brukeren er også ansvarlig for sikkerheten og funksjonen på utstyret og programvarene som brukes.

Tjenesten er ikke ment for å brukes som en erstatning for medisinsk diagnostisering eller vurdering av helsetilstanden av sakkyndig helsepersonale, og HUS er ikke ansvarlig for de tiltakene brukeren tar på grunnlag av opplysningene som kommer frem i tjenesten, med mindre preseptoriske lovreguleringer tilsier noe annet.

Ansvaret til HUS er høyest det som kreves i preseptoriske regler i den finske lovgivningen. HUS eller brukeren er ikke ansvarlig for tap som oppstår ved at man har unnlatt å oppfylle forpliktelser på grunn av uvanlige eller uforutsigbare forhold som partene ikke har muligheter til å påvirke.

HUS kan melde ifra om uovervinnelige hindre på forsiden i tjenesten, på sin egne nettside samt på nettsidene til myndighetene eller sykehusregionene som benytter tjenesten.

9 Avbestilling samt avslutning av tjenesten

Brukeren har rett til å avbestille COVID-19-tester som er bestilt gjennom tjenesten ved å bruke den mottatte avbestillingskoden senest tre timer før tidspunktet for prøvetakingen. Det er ikke mulig å slette brukeropplysningene fra tjenesten dersom brukerne har bestilt time for test, men lagringen av opplysningene i pasientregisteret til brukerens helse- eller oppholdskommune er basert på finsk lov (Hälso- och sjukvårdslag 1326/2010).

HUS har rett til å avslutte brukerens brukerkonto i tjenesten uten å begrunne dette dersom bruken av tjenesten forårsaker ulemper for HUS, brukeren eller en tredjepart, eller tjenesten ellers er brukt på en måte som strider mot disse brukervilkårene.

10 Lovanvendelse og verneting

Disse brukervilkårene er underlagt finsk lov. Man går først og fremst inn for å løse tvister på grunn av disse brukervilkårene med forhandlinger mellom partene. Dersom man ikke kommer frem til en løsning på denne måten, kan man løse tvisten i Helsingfors tingsrett eller i tingsretten på det stedet i Finland hvor tjenestebrukeren har sitt hjemsted eller faste bosted.