Brukervilkår

Brukervilkår for FINENTRY-tjenesten (01.06.2021/oppdatert)

1 Anvendelse av brukervilkårene

Bruk av denne FINENTRY-tjenesten (heretter «tjenesten»), som er opprettet av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (heretter «HUS»), krever at bekreftede eller registrerte brukere (heretter «brukeren») samtykker i og forplikter seg til å overholde disse vilkårene. Brukeren må gjøre seg godt kjent med disse vilkårene før tjenesten tas i bruk.

2 Samtykke i brukervilkårene og registrering

Brukeren  disse brukervilkårene ved å identifisere eller registrere seg i tjenesten. Hvem som helst kan registrere seg i tjenesten. Tjenesten er personlig, selv om brukeren også kan bestille time til testing til sine familiemedlemmer via tjenesten.

Brukere med finsk personnummer

Når en bruker bestiller time til en koronatest i tjenesten, må brukeren bekrefte sin identitet i tjenesten med egen bank-ID eller ID på mobil. Det er også mulig å handle på vegne av andre i tjenesten, slik at personen som har fullmakt til å handle på vegne av en annen bruker identifiserer seg i tjenesten med egen bank-ID eller ID på mobil og handler på vegne av brukeren. Når man handler på vegne av andre, blir begge partenes personopplysninger lagret i tjenestens database.

Dersom en bruker ikke har mulighet til å utføre sterk godkjenning, registrerer brukeren seg i tjenesten som en bruker uten finsk personnummer.

Brukere uten finsk personnummer

Når en bruker bestiller time til koronatest gjennom tjenesten, må brukeren registrere seg i tjenesten med eget navn og egne personopplysninger. I forbindelse med registreringen opprettes det et midlertidig personnummer til brukeren, som vil være det samme hver gang brukeren logger seg på tjenesten. Personopplysningene som er oppgitt i forbindelse med registreringen og det midlertidige personnummeret lagres i tjenestens database. Registreringen bekreftes med en engangskode som sendes til det telefonnummeret brukeren har oppgitt. Brukeren oppretter et personlig passord i forbindelse med registreringen. Etter registreringen kan brukeren logge seg på tjenesten ved hjelp av passordet. I tillegg får brukeren tilsendt en ny engangskode per SMS i forbindelse med hver pålogging. Passordet som brukes til påloggingen i tjenesten er personlig.

Brukeren må sørge for at passordet og det midlertidige personnummeret som tjenesten har opprettet oppbevares på en trygg måte. Brukeren må ikke gi kodene eller passordet videre til en utenforstående, med mindre denne personen har rett til å logge seg på tjenesten på vegne av brukeren i henhold til disse brukervilkårene. Brukeren er ansvarlig for at brukerkontoen i tjenesten brukes på riktig måte. Brukeren må umiddelbart melde fra til den administrerende organisasjonen (HUS) dersom kodene brukeren trenger for å logge seg på tjenesten forsvinner.

Brukere som helsepersonell bestiller time eller anmoder om test på vegne av

Dersom en bruker av en eller annen grunn ikke kan bruke FINENTRY-tjenesten selv, kan en kvalifisert person som arbeider i helseinformasjonen på grensestasjonen fylle ut brukerens opplysninger på vegne av brukeren via helsepersonellets brukergrensesnitt, opprette en anmodning om en test og/eller et midlertidig personnummer eller bestille time på en ekstern teststasjon til for eksempel koronatesten som skal tas etter 72 timer i oppholdskommunen på vegne av brukeren.

Når helsepersonell fyller ut brukerens opplysninger i FINENTRY-tjenesten på vegne av brukeren, skal helsepersonellet informere brukeren om formålet med opplysningene. Brukeren samtykker i bruken og oppbevaringen av opplysningene ved å fortsette å oppgi opplysningene sine til helsepersonellet etter å ha mottatt denne informasjonen.

3 Retten til å bruke tjenesten

Bare brukere som har registrert seg i tjenesten har rett til bruke en brukerkonto i tjenesten. Tjenesten er kun beregnet på personer over 16 år.

Bruken av tjenesten er gratis. Dersom en bruker bestiller time til en koronatest på en teststasjon tjenesten henviser til, er prøvetaking, analyse og mottak av testresultatet gratis for brukeren.

Brukeren er alltid ansvarlig for at tjenesten blir brukt riktig og i samsvar med disse brukervilkårene. Brukeren må umiddelbart melde ifra til HUS dersom det er mistanke om at tjenesten blir brukt på vegne av brukeren uten at brukeren har gitt fullmakt til dette, uten annen form for tillatelse eller på andre måter som er i strid med disse brukervilkårene.

4 Formålet med tjenesten og bruken av denne

Tjenesten er beregnet til informasjon og veiledning av brukeren samt til timebestilling for koronatesting i den grad dette til enhver tid er mulig innenfor tjenestens rammer. Tjenesten inneholder nyttig, målrettet informasjon om COVID-19-pandemien til brukeren samt informasjon om de finske myndighetenes retningslinjer og de regionale testtjenestene som er knyttet til tjenesten.

Det utstedes ikke et eget koronatestbevis for koronatester som er bestilt via tjenesten.

HUS har retten til å bestemme hvilket omfang og innhold tjenesten skal ha når den tilbys til brukeren. Ved hjelp av tjenesten kan brukeren bestemme hvilke retningslinjer som er mest relevante for brukerens egen situasjon når brukeren kommer til Finland, legge en tidsplan for koronatesting ved innreise og bestille time til test på et sted nær grensestasjonen og/eller brukerens oppholdssted i Finland. Tjenesten vil sende følgende til brukerens telefonnummer via SMS: En bekreftelsesmelding og ankomstinstrukser for testing, en påminnelse om testtimen samt testresultatet rundt 24 timer etter testen.

Tjenesten er ikke ment å fungere som en erstatning for en medisinsk diagnose  eller en vurdering av helsetilstanden som utføres av helsepersonell. Brukeren er ansvarlig for sin egen helse ved bruk av tjenesten. Når brukeren tar avgjørelser som gjelder sin egen helsetilstand, må brukeren alltid legge sine egne vurderinger til grunn for disse avgjørelsene. Brukeren må alltid kontakte en lege dersom brukeren ønsker å få en vurdering av sin egen helsetilstand eller behandling eller forebyggende hjelp for en sykdom, skade eller annet ubehag.

Ved bruk av tjenesten blir brukeren informert om rutinene som i henhold til den finske smittevernloven (Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016) må følges dersom brukerens koronatest viser seg å være positiv. Dersom en bruker får et positivt laboratorieresultat på koronasmitte, blir brukerens opplysninger overført til smittevernsmyndighetenes eget register i brukerens oppholdskommune for sporingsformål i henhold til den finske smittevernloven (Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016). Opplysninger overføres ikke automatisk til andre registre, som for eksempel til sykehusdistriktenes eller kommunenes pasientregistre eller tredjeparters registre. Det er likevel verdt å merke seg at FINENTRY-tjenestens eget personopplysningsregister er inndelt i to registre: et pasientregister basert på behandling av pasienter (prøvetaking og timebestilling relatert til dette) og et tilfellespesifikt register basert på smittesporing. Opplysningene overføres mellom de forannevnte registrene ved hjelp av brukerlisensstyrte visninger, for eksempel mellom enheten som er ansvarlig for prøvetakingen og smittevernspersonalet i oppholdskommunen.

Brukeren er ansvarlig for at opplysningene som er oppgitt i tjenesten er riktige og forplikter seg til å melde ifra til HUS umiddelbart dersom det oppdages mangler og feil i opplysningene i tjenesten.

Brukeren forsikrer og er også ansvarlig for at det ikke sendes noe ulovlig eller på annen måte upassende materiell til eller fra tjenesten. Brukeren skal påse, på alle rimelige måter, at materialene som sendes ikke inneholder virus eller på andre måter er skadelige.

5 Tjenestens innhold og tredjeparters tjenester

Tjenesten kan bli brukt til å formidle informasjon fra tredjeparters tjenester eller lenker til tredjeparters tjenester. Tjenesten brukes til å formidle hensiktsmessige opplysninger knyttet til pandemien og henviser til nettsiden til finske myndigheter. HUS er ikke ansvarlig for innholdet til disse tredjepartenes tjenester, men har som mål å påse at alle opplysninger er riktige.

Når en bruker bestiller time til en koronatest, formidler tjenesten brukerens personnummer eller midlertidige personnummer, navn og telefonnummer til helsepersonalet på et teststed som jobber i en enhet i HUS, i et annet regionalt sykehusdistrikt eller i enheten til en underleverandør.

Brukeren kan bruke tredjeparters tjenester via lenker i tjenesten eller på annen måte gjennom tjenesten, men da er ikke HUS en avtalepart eller på annen måte ansvarlig for eventuelle opplysninger som brukeren eller tredjeparten gir eller formidler, eller for gjennomføringen av dette.

6 Bruken av person- og andre opplysninger

Det oppbevares sensitive personopplysninger om brukerne i tjenesten. Opplysningene som oppbevares er personnummer eller midlertidig personnummer, navn og telefonnummer, avreiseland, grenseovergang, ankomstdato og -klokkeslett, reiseform og nærmere beskrivelser knyttet til dette, som for eksempel flynummer, samt oppholdskommune og -adresse, eventuell hjemmekommune og -adresse, opplysninger om man har symptomer på koronavirusinfeksjon, har vært eksponert for en person med laboratoriebekreftet koronavirusinfeksjon, har et negativt koronatestbevis fra avreiselandet samt om man har et bevis på at man har hatt sykdommen. Når det gjelder personer som handler på vegne av brukeren, oppbevares navnet og oppholdsstedet i tjenesten. Brukeren kan selv legge inn de opplysningene brukeren ønsker i tjenesten i den grad dette er mulig og timebestillingen til testing i tjenesten krever dette. Brukeren er ansvarlig for at opplysningene brukeren legger inn i tjenesten er riktige.

Opplysningene i tjenesten kan bare sees av brukeren selv og i begrenset grad av helsepersonalet som tar prøver på koronateststasjonene, samt av personalet i smittevernenheten i brukerens oppholdskommune dersom resultatet på koronatesten er positivt.

I FINENTRY-tjenesten blir personopplysningene behandlet for to forskjellige formål:

 1. Pasientbehandling (pasientregister)

  Prøvetakingen regnes som behandling av pasienten, og opplysningene man trenger til prøvetakingen (inkludert timebestillingsopplysningene) er pasientopplysninger. De hører med i pasientregisteret til den enheten i helsevesenet som behandler pasienten.

  Pasientregisterets registeransvarlige er den enheten i helsevesenet som gjennomfører prøvetakingen. Den registeransvarlige er nødvendigvis ikke den samme for testene som tas på innreisestedet som på oppholdsstedet.

 2. Smittesporing (tilfellespesifikt register)

  Smittesporingen skjer i henhold til den finske smittevernloven, og ifølge § 39 kan man samle inn og behandle opplysninger om personer som er syke eller man har mistanke om er eksponerte. De hører med i det tilfellespesifikke registeret til den sykehusregionen som er ansvarlig for smittesporingen.

  Den registeransvarlige for det tilfellespesifikke registeret er den sykehusregionen der den innreisende kom inn i landet, eller der den innreisende oppholder seg.

  Opplysningene i det tilfellespesifikke registeret overføres automatisk fra én sykehusregion til en annen, alt etter hvor den innreisende befinner seg.

  Sykehusregionen sørger innenfor sitt område for at opplysningene ved behov overføres  til kommunene, dersom disse utfører selvstendig smittesporing.

HUS er databehandler for personopplysningene i FINENTRY-tjenesten når det gjelder opplysninger fra andre registre enn deres egne.

Tjenestene og internettsidene til tredjeparter har egne retningslinjer for personvern. HUS er ikke ansvarlig for virksomheten på sidene eller i tjenestene til disse tredjepartene.

7 Tjenestens immaterielle rettigheter

HUS eller en tredjepart har de immaterielle rettighetene til alt av tjenestens innhold og layout, samt til det materialet som er tilgjengelig i tjenesten. Brukeren kan skrive ut og oppbevare tjenestens materialer eller materialer som er tilgjengelige gjennom tjenesten til  egen privat bruk. Dersom materiale i tjenesten brukes i henhold til  den finske opphavsrettsloven (Upphovsrättslag 404/1961), må kilden alltid oppgis. Det er ikke tillatt å kopiere, publisere eller spre varemerker som inngår i tjenesten uten skriftlig tillatelse fra HUS.

8 Ansvarsbegrensning

HUS leverer tjenesten etter prinsippene «som den er» og «slik den er tilgjengelig». Hus gir ingen garanti om at tjenesten kan brukes uavbrutt eller feilfritt. HUS kan ikke garantere at tjenesten er tilgjengelig eller feilfri. HUS er ikke ansvarlig overfor brukeren eller en tredjepart når det gjelder innholdet i eller riktigheten til opplysningene som gis i tjenesten, samt for eventuelle feil, mangler eller forsinkelser som forekommer i opplysningene. Brukeren er ansvarlig for å ha en fungerende nettverksforbindelse samt tilstrekkelige tekniske ferdigheter og programmer til å bruke tjenesten. Brukeren er også ansvarlig for sikkerheten og funksjonen til enhetene og programmene brukeren benytter seg av.

Tjenesten er ikke tiltenkt å brukes som en erstatning for medisinsk diagnose eller helsepersonells vurdering av helsetilstand, og HUS er heller ikke ansvarlig for eventuelle tiltak brukeren gjennomfører på grunnlag av opplysninger som kommer frem i tjenesten, med mindre gjeldende lov tilsier noe annet.

HUS sitt ansvar er begrenset til det ansvaret som påligger dem i henhold til finsk lov. HUS eller brukeren er ikke ansvarlige for skade som oppstår dersom partene ikke har oppfylt sine forpliktelser på grunn av en uvanlig eller uforutsigbar årsak som partene ikke har hatt mulighet til å påvirke.

HUS kan melde fra om force majeure på tjenestens forside, sin egen nettside samt på nettsidene til myndigheter og sykehusregioner.

9 Avbestilling av tjenesten

Brukeren har rett til å avbestille koronatester som er bestilt gjennom tjenesten ved å bruke avbestillingskoden de har mottatt per SMS senest 3 timer før testtidspunktet. Det er ikke mulig å slette tjenestens brukeropplysninger dersom brukeren har bestilt time til test, da oppbevaring av opplysningene i pasientregisteret til brukerens besøks- eller oppholdskommune er basert på Finlands lover (Hälso- och sjukvårdslag 1326/2010).

Dersom det er grunn til det, har HUS rett til å avslutte brukerkontoen til en bruker i tjenesten dersom bruken av tjenesten er til skade for HUS, brukeren eller en tredjepart, eller tjenesten er brukt på en måte som strider mot disse brukervilkårene.

HUS har rett til å slutte å tilby tjenesten når myndighetene har erklært at koronaviruspandemien er over. Når tjenesten avsluttes, overføres brukerens opplysninger om nødvendig til det stedet registeransvarlige viser til. Man går inn for å minimalisere mengden av overførte opplysninger som skal overføres til det mest nødvendige, og opplysningene vil bli anonymisert så langt dette er mulig i henhold til finsk lov.  Opplysninger som ikke er nødvendige vil bli slettet. Når den registeransvarlige slutter å tilby tjenesten, er ikke brukerens opplysninger lenger tilgjengelige for brukeren.

10 Gjeldende lov og rettssted

Disse brukervilkårene er underlagt finsk lov. Eventuelle tvister som oppstår på grunn av disse brukervilkårene skal primært løses ved hjelp av forhandlinger mellom partene. Dersom tvisten ikke kan løses ved forhandlinger, skal den behandles i Helsingfors tingsrätt eller i tingsretten på det stedet brukeren av tjenesten har sitt hjemsted eller faste bosted.

11 Informasjonskapsler og programvare som brukes på nettstedet

Generelt om informasjonskapslene som brukes i tjenesten

Det brukes informasjonskapsler (cookies) i FINENTRY-tjenesten for å gjennomføre brukerøktene. Det samles eller lagres ingen personopplysninger som identifiserer brukeren i de tekniske informasjonskapslene. Informasjonskapslenes data brukes til å forbedre brukergrensesnittet og brukeropplevelsen på siden, samt til å opprette og følge med på besøksstatistikk.

Brukeren kan blokkere bruken av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Bruk av siden uten informasjonskapsler kan imidlertid påvirke nettstedets funksjoner.

Microsoft Azure App Insights

Microsoft Azure App Insights er et verktøy som brukes til overvåking og rapportering av feil. Dersom det oppstår feil et sted i en prosess på tjenesten, kan dataene overvåkes for å undersøke hvor feilen oppsto og hva årsaken kan være.