Käyttöehdot

FINENTRY-palvelun käyttöehdot (1.6.2021/päivitetty)

1 Käyttöehtojen soveltaminen

Tämän Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (jäljempänä ”HUS”) tuottaman FINENTRY-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäminen edellyttää, että Palveluun tunnistautunut tai rekisteröitynyt käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Käyttäjän on tutustuttava näihin ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöönottamista.

2 Käyttöehtojen hyväksyminen ja rekisteröityminen

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot tunnistautuessaan tai rekisteröityessään Palveluun. Kuka tahansa voi rekisteröityä Palveluun. Palvelu on henkilökohtainen, vaikka käyttäjä voi varata palvelun kautta ajan näytteenottoon myös perheenjäsenilleen.

Käyttäjä, jolla on suomalainen henkilötunnus

Kun Käyttäjä varaa Palvelun kautta ajan näytteenottoon, Käyttäjän tulee tunnistautua palveluun omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteellaan. Palvelu mahdollistaa myös puolesta-asioinnin, jolloin henkilö, jolla on valtuudet asioida Käyttäjän puolesta, tunnistautuu palveluun omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteellaan ja asioi Käyttäjän puolesta. Puolesta-asioinnissa molempien osapuolien henkilötiedot tallennetaan palvelun tietokantaan.

Mikäli käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vahvaan tunnistautumiseen, hän rekisteröityy palveluun kuten käyttäjä, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Käyttäjä, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta

Kun Käyttäjä varaa Palvelun kautta ajan näytteenottoon, Käyttäjän tulee rekisteröityä Palveluun omalla nimellään ja henkilötiedoillaan. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjälle luodaan väliaikainen henkilötunnus, joka säilyy samana eri kirjautumiskertojen välillä. Rekisteröitymisen yhteydessä annetut henkilötiedot ja väliaikainen henkilötunnus tallennetaan palvelun tietokantaan. Rekisteröityminen vahvistetaan Käyttäjän antamaan puhelinnumeroon lähetettävän kertakäyttöisen varmistuskoodin avulla. Käyttäjä määrittelee henkilökohtaisen salasanan rekisteröityessään. Rekisteröitymisen jälkeen Käyttäjä voi kirjautua Palveluun salasanan avulla. Lisäksi hänelle lähetetään tekstiviestitse uusi kertakäyttöinen varmistuskoodi jokaisen kirjautumisen yhteydessä. Palveluun kirjautumiseen käytettävä salasana on henkilökohtainen.

Käyttäjän tulee säilyttää salasanaa ja Palvelun luomaa väliaikaista henkilötunnistetta huolellisesti. Käyttäjä ei saa luovuttaa tunnuksia tai salasanaa ulkopuoliselle, ellei tällä ole oikeutta näiden käyttöehtojen mukaisesti kirjautua Käyttäjän puolesta Palveluun. Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelussa olevan käyttäjätilin oikeasta käytöstä. Käyttäjän on ilmoitettava tunnuksia hallinnoivalle organisaatiolle (HUS) välittömästi, mikäli Käyttäjän Palveluun kirjautumiseen tarvittavat tunnukset katoavat.

Käyttäjä, jonka puolesta ammattilainen tekee ajanvarauksen tai luo näytepyynnön

Jos Käyttäjä ei syystä tai toisesta kykene käyttämään itse FINENTRY-palvelua, voi rajanylityspisteen terveysneuvonnassa työskentelevä ammattilainen täyttää Käyttäjän tiedot ammattilaisen käyttöliittymän kautta Käyttäjän puolesta ja muodostaa näytepyynnön ja/tai väliaikaisen henkilötunnuksen, tai varata ajan Käyttäjän puolesta rajaylityspisteen ulkopuoliseen näytteenottopisteeseen esimerkiksi oleskelukuntaan 72 tunnin kuluttua otettavaa koronavirusnäytettä varten.

Kun ammattilainen täyttää Käyttäjän tiedot FINENTRY-palveluun Käyttäjän puolesta, informoi hän Käyttäjää tietojen käyttötarkoituksesta. Käyttäjä hyväksyy tietojen käytön ja tallentamisen jatkamalla tietojensa antamista ammattilaiselle informoinnin jälkeen.

3 Oikeus palvelun käyttöön

Ainoastaan Palveluun rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelussa olevaa käyttäjätiliä. Palvelu on tarkoitettu vain yli 16-vuotiaiden käytettäväksi.

Palvelun käyttö on veloituksetonta. Mikäli Käyttäjä varaa COVID-19-näytteenottoon ajan Palvelun osoittamista näytteenottopisteistä, on näytteenotto, analysointi sekä näytetuloksen saaminen Käyttäjälle veloituksetonta.

Käyttäjällä on aina yksinomainen vastuu näiden käyttöehtojen mukaisesta Palvelun oikeasta käytöstä. Käyttäjän tulee ilmoittaa HUSille välittömästi, mikäli epäilee, että Palvelua käytetään hänen puolestaan vastoin hänen valtuutustaan tai muuta määräystä, tai muutoin vastoin näitä käyttöehtoja.

4 Palvelun tarkoitus ja sen käyttö

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän informointiin, ohjeistamiseen ja COVID-19-näytteenoton ajanvaraukseen siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Palvelu sisältää Käyttäjälle kohdennettua hyödyllistä tietoa COVID-19-pandemiaan liittyen sekä tietoja Suomen viranomaisten ohjeista sekä palveluun kytketyistä alueellisista näytteenottopalveluista.

Palvelun kautta varatusta koronavirustestistä ei saa erillistä koronatestitodistusta.

HUSilla on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se Käyttäjälle Palvelun tarjoaa. Palvelun avulla Käyttäjä kartoittaa omaan tilanteeseensa sopivia toimintaohjeita Suomeen saapuessa ja voi suunnitella maahantuloon liittyviä COVID-19-testaukseen liittyviä aikatauluja ja tehdä ajanvarauksen näytteenottoon maahantulopisteen välittömään läheisyyteen ja/tai oleskelupaikkakunnalleen Suomessa. Palvelu lähettää Käyttäjän antamaan puhelinnumeroon tekstiviestitse vahvistuksen sekä saapumisohjeet näytteenottoon, muistutuksen näytteenoton ajanvarauksesta sekä näytetuloksen keskimäärin 24 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä diagnosointia tai terveydentilan arviointia. Käyttäjällä on yksinomainen vastuu omasta terveydestään Palvelua käyttäessään. Tehdessään terveydentilaansa kohdistuvia päätöksiä Käyttäjän tulee perustaa päätöksensä omaan harkintaansa. Käyttäjän tulee aina ottaa yhteys lääkäriin halutessaan saada arvion omasta terveydentilastaan tai hoitoa tai ennaltaehkäisevää apua sairauteen, vammaan tai muuhun vaivaan.

Palvelua käyttäessään Käyttäjä tulee informoiduksi Suomen tartuntatautilain (1227/2016) mukaisista käytänteistä, mikäli Käyttäjän koronavirusnäyte osoittautuu positiiviseksi. Mikäli Käyttäjä saa positiivisen laboratoriotuloksen COVID-19-virustaudista, Käyttäjän tiedot siirretään Käyttäjän oleskelukunnan tartuntatautiviranomaisen erillisrekisteriin Suomen Tartuntatautilain (1227/2016) mukaista jäljitystä varten. Palvelusta ei siirretä automaattisesti tietoja muihin rekistereihin, kuten esimerkiksi sairaanhoitopiirien tai kuntien potilasrekisteriin tai kolmansien osapuolten rekistereihin. Huomioida tulee kuitenkin, että FINENTRY-palvelun oma henkilötietorekisteri jakautuu loogisesti kahteen rekisteriin: potilaan hoitoon (näytteenotto ja siihen liittyvä ajanvaraus) perustuvaan potilasrekisteriin sekä tartuntojen jäljitykseen perustuvaan tapauskohtaiseen rekisteriin. Edellä mainittujen rekisterien välillä tiedot liikkuvat käyttöoikeuksin hallinnoitavien näkymien avulla esimerkiksi näytteenotosta vastaavan tahon ja oleskelukunnan tartuntatautiammattilaisen välillä.

Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa ja lisäämiensä tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu ilmoittamaan HUSille välittömästi havaitessaan Palvelussa olevissa tiedoissa puutteita tai virheitä.

Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa myös siitä, ettei Palveluun tai Palvelusta lähetetä mitään lainvastaista tai muutoin epäasiallista aineistoa. Käyttäjä pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistumaan, ettei lähetetty aineisto sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

5 Palvelun sisältö ja kolmansien osapuolten palvelut

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä kolmansien osapuolien palveluihin. Palvelussa välitetään pandemiaan liittyvää tarkoituksenomaista tietoa ja ohjataan Suomen viranomaisten verkkosivuille. HUS ei vastaa näiden kolmansien osapuolten palvelusisällöistä, mutta pyrkii varmistamaan tiedon oikeellisuuden.

Käyttäjän varatessa COVID-19-näytteenottoon ajan, Palvelu välittää Käyttäjän henkilötunnuksen tai väliaikaisen henkilötunnuksen, nimen ja puhelinnumeron näytteenottopisteessä toimivalle terveydenhuoltoalan ammattilaiselle, joka työskentelee HUSin tai alueellisen sairaanhoitopiirin yksikössä tai sopimussuhteisen alihankkijan yksikössä.

Käyttäjä voi käyttää kolmansien osapuolien palveluita Palvelun linkkien tai muuten Palvelun kautta, mutta HUS ei ole tällöin sopimusosapuoli tai muuten vastuussa Käyttäjän ja kolmannen osapuolen välittämistä tai antamista tiedoista tai niiden toteutumisesta.

6 Henkilötietojen ja muiden tietojen käyttö

Palveluun tallennetaan arkaluonteisia henkilötietoja Käyttäjästä. Tallennettavia tietoja ovat henkilötunnus tai väliaikainen henkilötunnus, nimi ja puhelinnumero, lähtömaa, rajanylityspaikka, saapumispäivämäärä ja -aika, matkustusmuoto ja siihen liittyvä tarkenne, esimerkiksi lennon numero, oleskelukunta ja -osoite, mahdollinen kotikunta ja -osoite, onko COVID-19 infektioon liittyviä oireita, onko altistunut henkilölle, jolla on laboratoriovarmistettu koronavirusinfektio, onko lähtömaan negatiivinen koronavirustestitodistus ja onko todistusta sairastetusta taudista. Puolesta asioijan tiedoista tallennetaan nimi ja oleskelupaikka. Käyttäjä voi itse syöttää haluamiaan tietoja Palveluun siinä laajuudessa kuin Palvelu sen mahdollistaa ja Palvelussa toteutettava näytteenoton ajanvaraus edellyttää. Käyttäjä vastaa Palveluun syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta.

Palvelussa olevat tiedot näkyvät vain Käyttäjälle itselleen sekä rajatuin osin kussakin COVID-19-näytteenottopisteessä näytettä ottavalle terveydenhuoltoalan henkilöstölle ja Käyttäjän oleskelukunnan Tartuntatautiyksikön ammattilaiselle, mikäli COVID-19 taudin näytetulos on positiivinen.

FINENTRY-palvelussa käsitellään henkilötietoja kahdessa eri käyttötarkoituksessa:

 1. Potilaan hoito (Potilasrekisteri)

  Näytteenotto on luonteeltaan potilaan hoitamista, ja näytteenoton toteuttamiseksi tarvittavat tiedot (mukaan lukien ajanvaraustiedot) ovat potilastietoja. Ne kuuluvat potilasta hoitavan terveydenhuollon toimintayksikön potilasrekisteriin.

  Potilasrekisterin rekisterinpitäjä on se terveydenhuollon toimintayksikkö, jonka lukuun näytteenotto tehdään. Rekisterinpitäjä ei välttämättä ole sama maahantulopaikkakunnalla ja oleskelupaikkakunnalla tehdyissä näytteenotoissa.

 2. Tartuntojen jäljitys (Tapauskohtainen rekisteri)

  Tartuntojen jäljitys perustuu tartuntatautilakiin, ja siinä voidaan 39 §:n mukaisesti kerätä ja käsitellä sairastuneiden ja altistuneeksi epäiltyjen tietoja. Ne kuuluvat tartuntojen jäljityksestä vastaavan sairaanhoitopiirin tapauskohtaiseen rekisteriin.

  Tapauskohtaisen rekisterin rekisterinpitäjä on sairaanhoitopiiri, jonka alueella maahantulijan maahantulopaikka on tai maahantulija jossain vaiheessa oleskelee.

  Tapauskohtaisten rekisterien tiedot siirtyvät sairaanhoitopiiristä toiseen automaattisesti maahantulijan liikkeiden mukaisesti.

  Sairaanhoitopiiri huolehtii alueellaan siitä, että tiedot siirtyvät riittävässä määrin kunnille, jos ne tekevät itsenäistä tartuntojen jäljittämistä.

HUS on FINENTRY-palvelussa muiden kuin omien rekisteriensä tietojen osalta henkilötietojen käsittelijä.

Kolmansien osapuolten palveluilla ja Internet-sivuilla on omat henkilötietojen suojaperiaatteet. HUS ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivujen tai palveluiden toiminnasta.

7 Palvelun immateriaalioikeudet

HUSilla tai kolmannella osapuolella on immateriaalioikeudet kaikkeen Palvelun sisältöön, ulkoasuun ja Palvelusta saatavilla olevaan materiaaliin. Käyttäjä saa tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten. Mikäli Palvelun aineistoa lainataan tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti, tulee lähde aina ilmoittaa. Palveluun sisältyviä tavaramerkkejä ei saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman HUSin antamaa kirjallista lupaa.

8 Vastuunrajoitus

HUS toimittaa Palvelun periaatteilla ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa”. HUS ei takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. HUS ei anna takuuta Palvelun saatavuudesta tai virheettömyydestä. HUS ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle Palvelussa esitettävien tietojen sisällöstä, paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä diagnosointia tai terveydentilan arviointia, eikä HUS ole vastuussa niistä toimista, joihin Käyttäjä ryhtyy Palvelusta ilmenevien tietojen perusteella, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

HUSin vastuu on enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen. HUS tai Käyttäjä eivät vastaa vahingosta, joka syntyy osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan epätavallisen tai ennalta arvaamattoman syyn aiheuttamasta velvoitteen täyttämättä jättämisestä.

HUS voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun etusivulla, omilla verkkosivuillaan sekä Palvelua käyttävien viranomaistahojen ja sairaanhoitopiirien verkkosivuilla.

9 Palvelun peruuttaminen

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa Palvelun kautta varattu COVID-19-näytteenotto käyttämällä tekstiviestitse saamaansa peruutuskoodia viimeistään 3 tuntia ennen näytteenottoajankohtaa. Palvelun käyttäjätietoja ei ole mahdollista poistaa, mikäli Käyttäjä on varannut näytteenottoajan, vaan tietojen säilyttäminen Käyttäjän asiointi- tai oleskelukunnan potilasrekisterissä perustuu Suomen lainsäädäntöön (Terveydenhuoltolaki 1326/2010).

HUSilla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili, mikäli Palvelun käytöstä aiheutuu haittaa HUSille, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle tai Palvelua on muutoin käytetty vastoin näitä käyttöehtoja.

HUSilla on oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen, kun koronaviruspandemia on viranomaistahojen toimesta todettu päättyneeksi. Kun palvelun tarjoaminen lopetetaan, siirretään Käyttäjien tiedot tarvittavin osin kunkin rekisterinpitäjän osoittamaan paikkaan. Siirrettävät tiedot pyritään minimoimaan välttämättömiin ja tiedot pyritään anonymisoimaan niiltä osin kuin se on mahdollista Suomen lain puitteissa. Tiedot, joita ei tarvita, poistetaan. Kun palvelun tarjoaminen päättyy, eivät Käyttäjän tiedot ole enää Käyttäjän käytettävissä.

10 Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Palvelun Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

11 Evästeet ja sivustolla käytettävät ohjelmistot

Yleistä palvelussa käytetyistä evästeistä

FINENTRY-palvelussa käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän yksilöiviä henkilötietoja. Evästeiden tietoja käytetään sivuston käyttöliittymän ja käyttökokemuksen parantamiseen sekä kävijämäärien tilastolliseen seurantaan.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Sivuston käyttäminen ilman evästeitä saattaa kuitenkin vaikuttaa sivujen toiminnallisuuteen.

Microsoft Azure App Insights

Microsoft Azure App Insights -työkalua käytetään virhetilanteiden seurannassa ja raportoinnissa. Jos palvelun käytössä esiintyy virhe jossain kohtaa prosessia, voidaan seurantatietojen avulla tutkia missä virhe esiintyi ja mistä se saattoi johtua.