Registri- ja privaatsusteade

FINENTRY teenus Kasutaja teavitamine 14.12.2020Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/679 (EL isikuandmete kaitse üldmäärus)

Registri- ja privaatsusteade

1 Volitatud töötlejaTeenuse osutaja: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)
Aadress: Stenbäckinkatu 9, PL 100, 00029 HUS, Finland
Telefon: +358-9- 4711
E-post: keskuskirjaamo@hus.fi
Postiaadress: HUS keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS, Finland
2 Isikuregistri eest vastutav isikMarkku Mäkijärvi, juhataja ülemarst
E-post: markku.makijarvi@hus.fi
3 AndmekaitseametnikHUS Keskuskirjaamo
PL 200
00029 HUS
E-post: eutietosuoja@hus.fi
4 Kontaktandmed isikuregistri asjusHUS Keskuskirjaamo
PL 200
00029 HUS
E-post: eutietosuoja@hus.fi
5 Isikuregistri nimetusFINENTRY andmebaas, kus vastutavaks töötlejaks on Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkond (HUS). Teenuse kasutusele võtnud Soome tervishoiuüksused (tervishoiupiirkond või vald) tegutsevad oma piirkonda saabunud riiki sisenejate koroonatestimisele suunamise osas vastutava töötlejana.
6 Isikuandmete töötlemise eesmärkCOVID-19 pandeemia ajal proovide võtmise organiseerimine ning riiki sisenejate teavitamine Soome ametiasutuste juhistest.  
7 Isikuandmete töötlemise alusEL isikuandmete kaitse üldmäärus (679/2016):
* Artikli 6 lõike 1 punkt c: Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks.
* Artikli 6 lõike 1 punkt e: Isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks.
* Artikli 9 lõike 2 punkt h: Töötlemine on vajalik meditsiinilise diagnoosi panemiseks.
Soome seadusandlus, www.finlex.fi:
Tietosuojalaki (andmekaitseseadus) (1050/2018) ja Tartuntatautilaki (nakkushaigusseadus) (1227/2016)
8 Registri teabe sisuNimi, sugu, sünniaeg, telefoninumber, e-posti aadress, piiriületuspunkt, viibimiskoht Soomes, reisimise vorm, kaasreisijate nimed ja sünniaeg, kui kasutaja broneerib testimisaja ka neile. Teenuse loodud ajutine isikukood.
9 Korrapärased teabeallikadTeabeallikaks on teenuse kasutaja ise (patsient).
10 Isikuandmete vastuvõtjate kategooriadPiiriületuspunkti infopunktis ning COVID-19 proovivõtukohas töötavad tervishoiutöötajad. Tervishoiupiirkonna või valla nakkushaigustega tegelev asutus.
11 Teabe korrapärane edastaminea) Piirkondlik koroonatestimise aja broneerimissüsteem
b) Proovitaotluse tervishoiupiirkonna poolt kasutatav laborisüsteem
c) Positiivse koroonaviirusproovi saanud kasutajate andmed edastatakse viibimiskoha tervishoiupiirkonna/valla nakkushaigustega tegelevale asutusele nakkushaigusseadusega (1227/2016) kooskõlas jälitamise eesmärgil.
12 Andmete säilitamise tähtaegFINENTRY andmebaasi andmeid säilitatakse 12 aastat ja selle kasutamisega seotud logiandmeid säilitatakse 12 aastat (sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kliendiandmete elektroonilise töötlemise seaduse §-s 5 ette nähtud logiandmed).
13 Andmesubjekti õigusedKasutajale antakse teavet andmete kasutamise kohta teenuse kasutustingimustes, millega kasutaja nõustub teenusesse registreerumisel.
14 Andmete edastamine väljaspoole EL-i või EMP-dEi edastata.  
15 Registri kaitse põhimõttedA Infotehnoloogiliselt töödeldavad andmed
Ametnik, kes salvestab kasutaja poolt FINENTRY teenusesse esitatud andmeid või kogub andmeid proovivõtmisel, identifitseerib ennast tarkvara kasutamisel tervishoiu autentimiskaardiga.  Teenusega seotud telekommunikatsioonide ja andmebaasi kaitsmisel kasutatakse HUS teabehalduse andmekaitse ja privaatsusega seotud tavasid. Andmebaasi kasutajaliidese õigustega piiratakse vaatamisõigus kehtima vaid tervishoiuteenuse osutaja andmesubjektide/patsientide andmete suhtes.
B Manuaalne materjal
FINENTRY andmebaasi tegevuse käigus ei teki manuaalset materjali.
16 Õigus esitada kaebus järelevalveasutuseleIgal andmesubjektil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus on tema alaline elukoht või töökoht, või kus on toimunud väidetav rikkumine, kui andmesubjekt leiab, et teda puudutavate isikuandmete töötlemisel rikutakse EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust, ilma et see piiraks mis tahes muude haldus- või õiguskaitsevahendite kasutamist.
Järelevalveasutuse andmed: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Andmekaitseinspektori büroo)
Külastusaadress: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, Finland
Postiaadress: PL 800, 00521 Helsinki, Finland
Telefon: +358-29- 56 66700
E-post: tietosuoja@om.fi

Ajakohastatud 29.11.2020