Kasutustingimused

FINENTRY teenuse kasutustingimused (1.6.2021/värskendatud)

1 Kasutustingimuste kohaldamine

Käesoleva Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonna (edaspidi „HUS“) toodetud FINENTRY teenuse (edaspidi „Teenus“) kasutamiseks nõutakse, et Teenuses registreeritud kasutaja (edaspidi „Kasutaja“) nõustub käesolevate tingimustega ja kohustub neid täitma. Kasutaja peab lugema käesolevad tingimused hoolikalt läbi enne Teenuse kasutusele võtmist.

2 Kasutustingimustega nõustumine ja registreerumine

Logides sisse või registreerudes Teenuses nõustub Kasutaja käesolevate tingimustega. Igaüks võib Teenuses registreeruda. Teenus on individuaalne, kuigi kasutaja võib broneerida teenuse kaudu proovivõtuaja ka oma pereliikmetele.

Kasutaja, kellel on Soome isikukood

Kui Kasutaja broneerib Teenuse kaudu proovivõtuaja, peab ta logima sisse oma pangakoodide või mobiil-ID abil. Teenust on võimalik kasutada ka teise inimese eest, nii et isik, kes on volitatud tegutsema Kasutaja nimel, logib sisse oma pangakoodide või mobiil-ID abil ja tegutseb Kasutaja nimel. Kui teenust kasutatakse teise isiku eest, salvestatakse mõlema osalise isikuandmed teenuse andmebaasi.

Kui kasutajal ei ole võimalik kasutada tugevat autentimist, peab ta registreeruma teenuses nagu kasutaja, kellel ei ole Soome isikukoodi.

Kasutaja, kellel ei ole Soome isikukoodi

Kui Kasutaja broneerib Teenuse kaudu proovivõtuaja, peab ta registreeruma Teenuses oma nime ja isikuandmetega. Seoses registreerumisega luuakse Kasutajale ajutine isikukood, mis säilib erinevate sisselogimiste jooksul. Registreerudes esitatud isikuandmed ja ajutine isikukood salvestatakse teenuse andmebaasi. Registreerumine kinnitatakse Kasutaja esitatud telefoninumbrile saadetava ühekordse kinnituskoodi abil. Kasutaja määrab registreerumise käigus endale isikliku parooli. Pärast registreerumist saab Kasutaja logida Teenusesse sisse parooli abil. Lisaks saadetakse talle tekstsõnumiga uus ühekordne kinnituskood iga sisselogimise käigus. Teenusesse sisselogimisel kasutatav parool on isiklik.

Kasutaja peab säilitama parooli ja Teenuse loodud ajutist isikukoodi hoolikalt. Kasutaja ei tohi loovutada koode ega parooli kolmandale isikule, kui tal ei ole käesolevate kasutustingimuste alusel õigust logida Teenusesse sisse Kasutaja nimel. Kasutaja on ainuvastutav Teenuses oleva kasutajakonto õige kasutamise eest. Kasutaja peab teatama koode haldavale organisatsioonile (HUS) kohe, kui Kasutaja Teenusesse sisselogimiseks vajalikud koodid lähevad kaduma.

Kasutaja, kelle eest professionaal broneerib aja või loob proovivõtutaotluse

Kui Kasutaja ei ole mingil põhjusel suuteline ise kasutama FINENTRY teenust, võib piiriületuskoha tervisenõustamispunktis töötav professionaal täita Kasutaja andmed professionaali kasutajaliidese kaudu Kasutaja eest ning luua proovivõtutaotluse ja/või ajutise isikukoodi või broneerida Kasutaja eest aja väljaspool piiripunkti asuvasse proovivõtupunkti, näiteks viibimiskohas 72 tunni möödudes tehtava koroonaproovi jaoks.

Kui professionaal täidab Kasutaja andmed FINENTRY teenuses Kasutaja eest, annab ta Kasutajale teavet andmete kasutuseesmärgi kohta. Kasutaja nõustub andmete kasutamise ja salvestamisega jätkates oma andmete esitamist professionaalile pärast teavitust.

3 Õigus kasutada teenust

Teenuses paiknevat kasutajakontot on õigus kasutada üksnes Teenuses registreeritud  kasutajal. Teenus on mõeldud kasutamiseks ainult üle 16-aastastele isikutele.

Teenuse kasutamine on tasuta. Kui Kasutaja broneerib aja COVID-19 proovivõtuks Teenuses näidatud proovivõtupunktis, on proovivõtt, analüüs ning tulemuse saamine Kasutajale tasuta.

Kasutaja on alati ainuvastutav Teenuse käesolevatele kasutustingimustele vastava õige kasutamise eest. Kasutaja peab teatama HUSile kohe, kui ta kahtlustab, et Teenust kasutatakse tema nimel vastuolus tema antud volituse või muu korraldusega või muidu vastuolus käesolevate kasutustingimustega.

4 Teenuse eesmärk ja selle kasutamine

Teenus on mõeldud Kasutaja teavitamiseks, juhendamiseks ja COVID-19 proovivõtu aja broneerimiseks selles ulatuses, mis on konkreetsel ajal Teenuse raames võimalik. Teenus sisaldab Kasutajale suunatud kasulikku teavet seoses COVID-19 pandeemiaga ning teavet Soome ametiasutuste juhiste ja piirkondlike proovivõtuteenuste kohta.

Teenuse kaudu broneeritud koroonatesti kohta ei väljastata eraldi koroonatesti tõendit.

HUSil on ainuõigus otsustada, millises ulatuses ja millise sisuga ta Teenust Kasutajale pakub. Teenuse abil tutvub Kasutaja enda olukorrale vastavate juhistega Soome saabumisel ja saab planeerida riiki sisenemisega seotud COVID-19 testimisega seotud ajakava ning broneerida aja proovi võtmiseks piiripunkti vahetus läheduses ja/või oma viibimiskohas Soomes. Teenus saadab Kasutaja esitatud telefoninumbrile tekstsõnumiga kinnituse ja proovivõtule saabumise juhised, meeldetuletuse proovivõtu broneeringu kohta ning proovi tulemuse keskmiselt 24 tunni jooksul proovi võtmisest.

Teenus ei ole mõeldud kasutamiseks tervishoiutöötaja tehtud meditsiinilise diagnoosi või terviseseisundi hindamise asemel. Teenuse kasutamisel on Kasutaja ainuvastutav oma tervise eest. Oma terviseseisundiga seotud otsuste tegemisel peab Kasutaja lähtuma iseenda hinnangust. Kasutaja peab alati pöörduma arsti poole, kui ta soovib saada hinnangu oma terviseseisundi kohta või ravi või ennetavat abi haiguse, vigastuse või muu vaevuse vastu.

Teenuse kasutamisel teavitatakse Kasutajat Soome nakkushaiguste seadusele (1227/2016) vastavatest tavadest, kui Kasutaja koroonaviiruse proov osutub positiivseks. Kui Kasutaja saab COVID-19 viirushaiguse kohta positiivse laboriuuringu tulemuse, edastatakse Kasutaja andmed tema viibimiskoha nakkushaigustega tegeleva asutuse eriregistrisse Soome nakkushaiguste seadusele (1227/2016) vastava jälgimise eesmärgil. Teenusest ei edastata andmeid automaatselt teistesse registritesse, näiteks tervishoiupiirkondade või valdade patsiendiregistritesse või kolmandate isikute registritesse. Tuleb siiski arvestada sellega, et FINENTRY teenuse oma isikuandmete register jaguneb loogiliselt kaheks registriks: patsiendi raviga (proovivõtt ja sellega seotud aja broneerimine) seotud patsiendiregister ning nakkuste jälitamisega seotud juhtumipõhine register. Eespool nimetatud registrite vahel liiguvad andmed kasutusõigustega hallatavate vaadete abil näiteks proovivõtu eest vastutava poole ning viibimiskoha nakkushaiguste professionaali vahel.

Kasutaja vastutab enda poolt Teenusesse esitatud ja lisatud andmete õigsuse eest ja kohustub teatama HUSile viivitamata, kui ta märkab Teenuse andmetes puudusi või vigu.

Kasutaja kinnitab ja vastutab ka selle eest, et Teenusesse või Teenusest ei saadeta mingit ebaseaduslikku või muidu sobimatut materjali. Kasutaja teeb mõistlikes piirides kõik endast oleneva tagamaks, et saadetud materjal ei sisaldaks viiruseid ega oleks muidu kahjulik.

5 Teenuse sisu ja kolmandate isikute teenused

Teenuses võidakse edastada teavet kolmandate isikute teenuste kohta või linke kolmandate isikute teenustesse. Teenuses edastatakse pandeemiaga seotud asjakohast teavet ja suunatakse Soome ametiasutuste veebilehtedele. HUS ei vastuta nende kolmandate isikute teenuste sisu eest, kuid püüab tagada teabe õigsuse.

Kui Kasutaja broneerib aja COVID-19 proovi võtmiseks, edastab Teenus Kasutaja isikukoodi või ajutise isikukoodi, nime ja telefoninumbri proovivõtupunktis töötavale tervishoiutöötajale, kes töötab HUSi või piirkondliku tervishoiupiirkonna üksuses või lepingulise alltöövõtja üksuses.

Kasutaja võib kasutada kolmandate isikute teenuseid Teenuse linkide või muidu Teenuse kaudu, kuid sel juhul ei ole HUS lepingupool ega vastuta ka muidu Kasutaja ega kolmanda isiku edastatud või esitatud andmete või nende teostamise eest.

6 Isikuandmete ja muude andmete kasutamine

Teenuses salvestatakse tundlikke isikuandmeid Kasutaja kohta. Salvestatavad andmed on isikukood või ajutine isikukood, nimi ja telefoninumber, lähteriik, piiriületuskoht, saabumise kuupäev ja kellaaeg, reisimise viis ja selle täpsustus, näiteks lennu number, viibimiskoht ja aadress, võimalik elukoht ja aadress, kas on COVID-19 nakkusega seotud sümptomeid, kas on olnud kontakte isikuga, kellel on laboris kinnitatud koroonanakkus, kas on lähteriigi negatiivse koroonatesti tõend ja kas on tõend läbipõetud haiguse kohta. Teise inimese eest tegutseva isiku kohta salvestatakse nimi ja viibimiskoht. Kasutaja võib ise sisestada soovitud andmeid Teenusesse selles ulatuses, nagu Teenus seda võimaldab ja Teenuse kaudu tehtav proovivõtuaja broneerimine nõuab. Kasutaja vastutab enda Teenusesse sisestatud andmete õigsuse eest.

Teenuses olevaid andmeid näevad ainult Kasutaja ise ning piiratud ulatuses iga COVID-19 proovivõtupunkti proove võtvad tervishoiutöötajad ja Kasutaja viibimiskoha nakkushaiguste üksuse töötaja, juhul kui COVID-19 proovi tulemus on positiivne.

FINENTRY teenuses töödeldakse isikuandmeid kahel erineval eesmärgil:

 1. Patsiendi ravi (Patsiendiregister)

  Proovivõtt on oma iseloomult patsiendi ravimine, ning proovivõtu teostamiseks vajalikud andmed (kaasa arvatud broneerimisandmed) on patsiendiandmed. Need kuuluvad patsienti raviva tervishoiuasutuse patsiendiregistrisse.

  Patsiendiregistri vastutav töötleja on see tervishoiuasutus, mille nimel proovivõtt teostatakse. Riiki sisenemise kohas ja viibimiskohas võetud proovide vastutav töötleja ei ole tingimata üks ja sama.

 2. Nakkuste jälitus (Juhtumipõhine register)

  Nakkuste jälitus põhineb nakkushaiguste seadusel, mille § 39 alusel on võimalik koguda ja töödelda haigestunute ja kontaktseteks kahtlustatavate isikute andmeid. Need kuuluvad nakkuste jälitamise eest vastutava tervishoiupiirkonna juhtumipõhisesse registrisse.

  Juhtumipõhise registri vastutav töötleja on tervishoiupiirkond, mille piirkonnas asub sissesõitja sisenemispunkt või kus sissesõitja mingil ajal viibib.

  Juhtumipõhiste registrite andmed liiguvad ühest tervishoiupiirkonnast teise automaatselt seoses sissesõitja liikumisega.

  Tervishoiupiirkond vastutab oma piirkonnas selle eest, et andmeid edastatakse piisavas koguses valdadele, kui need tegelevad iseseisvalt nakkuste jälitamisega.

HUS on FINENTRY teenuses muude kui enda registrite isikuandmete volitatud töötleja.

Kolmandate isikute teenustel ja veebilehtedel on omad isikuandmete kaitse põhimõtted. HUS ei vastuta selliste kolmandate isikute lehtede või teenuste toimimise eest.

7 Teenusega seotud intellektuaalomandi õigused

HUSil või kolmandal isikul on intellektuaalomandi õigused kogu Teenuse sisule, välimusele ja Teenuse kaudu saadaolevale materjalile. Kasutaja tohib printida ja salvestada Teenuse või Teenuse kaudu saadaolevat materjali isiklikuks kasutamiseks. Kui Teenuse materjali kasutatakse autoriõiguse seaduse (404/1961) kohaselt, tuleb alati märkida allikas. Teenuses sisalduvaid kaubamärke ei tohi kopeerida, avaldada ega levitada ilma HUSi kirjaliku loata.

8 Vastutuse piiramine

HUS osutab Teenust põhimõttel „sellisena nagu ta on“ ja „sellisena nagu ta on saadaval“. HUS ei garanteeri, et Teenust oleks võimalik kasutada katkestusteta või vigadeta. HUS ei anna tagatisi Teenuse kättesaadavuse ega laitmatuse kohta. HUS ei vastuta Kasutaja ega kolmanda isiku ees Teenuses esitatavate andmete sisu, usaldusväärsuse või andmetes võimalikult esinevate vigade, puuduste või viivituste eest. Kasutaja vastutab selle eest, et tal on töötav ühendus ning piisav tehniline valmisolek ja tarkvara Teenuse kasutamiseks. Kasutaja vastutab ka kasutusel olevate seadmete ja tarkvara turvalisuse ning funktsionaalsuse eest.

Teenus ei ole mõeldud kasutamiseks tervishoiutöötaja tehtud meditsiinilise diagnoosi või terviseseisundi hindamise asemel, ja HUS ei vastuta nende meetmete eest, mida Kasutaja rakendab Teenusest tuleneva teabe alusel, kui kohustuslikest õigusaktidest ei tulene teisiti.

HUSi vastutus ei ületa Soome õigusaktide kohustuslikest sätetest tulenevat. HUS või Kasutaja ei vastuta kahju eest, mis tekib, kui jäetakse täitmata väljaspool asjaosalise mõjuvõimu olevast ebatavalisest või ettenägematust põhjusest tulenev kohustus.

HUS võib teatada vääramatust jõust Teenuse avalehel, oma veebilehel ning Teenust kasutavate ametiasutuste ja tervishoiupiirkondade veebilehtedel.

9 Teenuse tühistamine

Kasutajal on õigus tühistada Teenuse kaudu broneeritud COVID-19 proovi võtmine kasutades tekstsõnumiga saadud tühistamiskoodi hiljemalt 3 tundi enne proovivõtu aega. Teenuse kasutaja andmeid ei ole võimalik eemaldada, kui Kasutaja on broneerinud proovivõtuaja, kuna andmete säilitamine Kasutaja asjaajamise või viibimiskoha patsiendiregistris põhineb Soome õigusaktidel (tervishoiuseadus 1326/2010).

HUSil on õigus mõjuval põhjusel sulgeda Kasutaja Teenuses paiknev kasutajakonto, kui Teenuse kasutamine tekitab kahju HUSile, Kasutajale või kolmandale isikule või kui Teenust on muidu kasutatud eirates käesolevaid kasutustingimusi.

HUSil on õigus lõpetada teenuse osutamine, kui ametivõimud on kuulutanud koroonapandeemia lõppenuks. Teenuse pakkumise lõpetamisel kantakse Kasutajate andmed vajalikus ulatuses iga vastutava töötleja poolt ettenähtud kohta. Edastatavad andmed püütakse piirata miinimumini ning muuta anonüümseks, kui see on võimalik Soome õiguse kohaselt. Tarbetud andmed kustutatakse. Kui teenuse osutamine lõpeb, ei ole Kasutajal enam juurdepääsu oma andmetele.

10 Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Käesolevatele kasutustingimustele kohaldatakse Soome õigust. Käesolevate kasutustingimustega seotud vaidlused püütakse lahendada eelkõige pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei suudeta lahendada sel viisil, võidakse pöörduda Helsingi esimese astme kohtu (Helsingin käräjäoikeus) või selle Soomes asuva koha esimese astme kohtu poole, kus on Teenuse Kasutaja kodu või alaline elukoht.

11 Küpsised ja veebilehel kasutatav tarkvara

Üldteave teenuses kasutatavate küpsiste kohta

FINENTRY teenuses kasutatakse küpsiseid (cookies) kasutaja seansi säilitamiseks. Tehniliste küpsistega ei koguta ega salvestata kasutaja isikut tuvastavaid andmeid. Küpsiste andmeid kasutatakse veebilehe kasutajaliidese ja kasutuskogemuse parandamiseks ning külastajate arvu statistiliseks jälgimiseks.

Kasutaja saab keelata küpsiste kasutamise brauseri sätetega. Veebilehe kasutamine ilma küpsisteta võib siiski mõjutada lehe funktsionaalsust.

Microsoft Azure App Insights

Microsoft Azure App Insights tööriista kasutatakse veaolukordade jälgimisel ja aruandlusel. Kui teenuse kasutamisel tekib viga protsessi käigus, on seireandmete abil võimalik uurida, kus viga esines ja mis võis olla selle põhjus.