Kasutustingimused

Finentry teenuse kasutustingimused (14.12.2020/värskendatud)

1 Kasutustingimuste kohaldamine

Käesoleva Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonna (edaspidi „HUS“) toodetud FINENTRY teenuse (edaspidi „Teenus“) kasutamiseks nõutakse, et Teenuses registreeritud kasutaja (edaspidi „Kasutaja“) nõustub käesolevate tingimustega ja kohustub neid täitma. Kasutaja peab lugema käesolevad tingimused hoolikalt läbi enne Teenuse kasutusele võtmist.

2 Kasutustingimustega nõustumine ja registreerumine

Registreerides end Teenuses, nõustub Kasutaja käesolevate tingimustega. Igaüks võib end Teenuses registreerida. Teenus on individuaalne, kuigi kasutaja võib broneerida teenuse kaudu aja proovi võtmiseks ka oma pereliikmetele.

Kasutaja peab registreerima end Teenuses oma nime ja isikuandmetega. Registreerimine kinnitatakse Kasutaja esitatud telefoninumbrile saadetava ühekordse kinnituskoodi abil.  Kasutaja valib endale isikliku parooli registreerimise käigus. Pärast esmast registreerimist saab Kasutaja logida Teenusesse sisse parooli abil. Lisaks saadetakse talle tekstsõnumiga uus ühekordne kinnituskood iga sisselogimise käigus. Teenus annab ajutise identifitseerimiskoodi või Soome kodanik saab kasutada enda olemasolevat isikukoodi. Teenusesse sisselogimisel kasutatav parool on isiklik.

Kasutaja peab säilitama parooli ja Teenuse antud ajutist identifitseerimiskoodi hoolikalt. Kasutaja ei tohi loovutada koode ega parooli kolmandale isikule, kui tal ei ole käesolevate kasutustingimuste alusel õigust logida Teenusesse sisse Kasutaja nimel. Kasutaja on ainuvastutav Teenuses oleva kasutajakonto õige kasutamise eest. Kasutaja peab teatama koode haldavale organisatsioonile kohe, kui Kasutaja Teenusesse sisselogimiseks vajalikud koodid lähevad kaduma.

3 Õigus kasutada teenust

Teenuses paiknevat kasutajakontot on õigus kasutada üksnes Teenuses registreeritud  kasutajal. Teenus on mõeldud kasutamiseks ainult üle 16-aastastele isikutele.

Teenuse kasutamine on tasuta. Kui Kasutaja broneerib aja COVID-19 proovivõtuks Teenuses näidatud proovivõtupunktis, on proovivõtt, analüüs ning tulemuse saamine Kasutajale tasuta.

Kasutaja on ainuvastutav Teenuse käesolevatele kasutustingimustele vastava õige kasutamise eest. Kasutaja peab teatama HUSile kohe, kui ta kahtlustab, et Teenust kasutatakse tema nimel vastuolus tema antud volituse või muu korraldusega või muidu vastuolus käesolevate kasutustingimustega.

4 Teenuse eesmärk ja selle kasutamine

Teenus on mõeldud Kasutaja teavitamiseks, juhendamiseks ja COVID-19 proovivõtu aja broneerimiseks selles ulatuses, mis on konkreetsel ajal Teenuse raames võimalik. Teenus sisaldab Kasutajale suunatud kasulikku teavet seoses COVID-19 pandeemiaga ning teavet Soome ametiasutuste juhiste ja piirkondlike proovivõtuteenuste kohta.

HUSil on ainuõigus otsustada, millises ulatuses ja millise sisuga ta Teenust Kasutajale pakub. Teenuse abil tutvub Kasutaja enda olukorrale vastavate juhistega Soome saabumisel ja saab planeerida riiki sisenemisega seotud COVID-19 testimisega seotud ajakava ning broneerida aja proovi võtmiseks piiripunkti vahetus läheduses ja/või oma viibimiskohas Soomes. Teenus saadab Kasutaja esitatud telefoninumbrile tekstsõnumiga kinnituse ja proovivõtule saabumise juhised, meeldetuletuse proovivõtu broneeringu kohta ning proovi tulemuse keskmiselt 24 tunni jooksul proovi võtmisest.

Teenus ei ole mõeldud kasutamiseks tervishoiutöötaja tehtud meditsiinilise diagnoosi või terviseseisundi hindamise asemel. Teenuse kasutamisel on Kasutaja ainuvastutav oma tervise eest. Oma terviseseisundiga seotud otsuste tegemisel peab Kasutaja lähtuma iseenda hinnangust. Kasutaja peab alati pöörduma arsti poole, kui ta soovib saada hinnangu oma terviseseisundi kohta või ravi või ennetavat abi haiguse, vigastuse või muu vaevuse vastu.

Teenuse kasutamisel teavitatakse Kasutajat Soome nakkushaiguste seadusele (1227/2016) vastavatest tavadest, kui Kasutaja koroonaviiruse proov osutub positiivseks. Kui Kasutaja saab COVID-19 viirushaiguse kohta positiivse laboriuuringu tulemuse, edastatakse Kasutaja andmed tema viibimiskoha nakkushaigustega tegeleva asutuse eriregistrisse Soome nakkushaiguste seadusele (1227/2016) vastava jälgimise eesmärgil. Teenusest ei edastata andmeid automaatselt teistesse registritesse, näiteks tervishoiupiirkondade või valdade patsiendiregistritesse või kolmandate isikute registritesse.

Kasutaja vastutab enda poolt Teenusesse esitatud ja lisatud andmete õigsuse eest ja kohustub teatama HUSile viivitamata, kui ta märkab Teenuse andmetes puudusi või vigu.

Kasutaja kinnitab ja vastutab ka selle eest, et Teenusesse või Teenusest ei saadeta mingit ebaseaduslikku või muidu sobimatut materjali. Kasutaja teeb mõistlikes piirides kõik endast oleneva tagamaks, et saadetud materjal ei sisaldaks viiruseid ega oleks muidu kahjulik.

5 Teenuse sisu ja kolmandate isikute teenused

Teenuses võidakse edastada teavet kolmandate isikute teenuste kohta või linke kolmandate isikute teenustesse. Teenuses edastatakse pandeemiaga seotud asjakohast teavet ja suunatakse Soome ametiasutuste veebilehtedele. HUS ei vastuta nende kolmandate isikute teenuste sisu eest, kuid püüab tagada teabe õigsuse.

Kui Kasutaja broneerib aja COVID-19 proovi võtmiseks, edastab Teenus Kasutaja nime ja telefoninumbri proovivõtupunktis töötavale tervishoiutöötajale, kes töötab HUSi või piirkondliku tervishoiupiirkonna üksuses või lepingulise alltöövõtja üksuses.

Kasutaja võib kasutada kolmandate isikute teenuseid Teenuse linkide või muidu Teenuse kaudu, kuid sel juhul ei ole HUS lepingupool ega vastuta ka muidu Kasutaja ega kolmanda isiku edastatud või esitatud andmete või nende teostamise eest.

6 Isikuandmete ja muude andmete kasutamine

Teenuses salvestatakse Kasutaja selgesõnalise nõusolekuga tundlikke isikuandmeid Kasutaja kohta. Kasutaja võib ise sisestada soovitud andmeid Teenusesse selles ulatuses, nagu Teenus seda võimaldab ja Teenuse kaudu tehtav proovivõtuaja broneerimine nõuab. Kasutaja vastutab enda Teenusesse sisestatud andmete õigsuse eest.

Teenuses olevaid andmeid näevad ainult Kasutaja ise ning piiratud ulatuses iga COVID-19 proovivõtupunkti proove võtvad tervishoiutöötajad ja Kasutaja viibimiskoha nakkushaiguste üksuse töötaja, juhul kui COVID-19 proovi tulemus on positiivne.

Teenuse kasutajaandmete käitlejaks on HUS ja vastutavaks töötlejaks Kasutaja riiki sisenemispunkti asjaajamise valla või viibimiskoha tervishoiuasutus.

Kolmandate isikute teenustel ja veebilehtedel on omad isikuandmete kaitse põhimõtted. HUS ei vastuta selliste kolmandate isikute lehtede või teenuste funktsioneerimise eest.

7 Teenusega seotud intellektuaalomandi õigused

HUSil või kolmandal isikul on intellektuaalomandi õigused kogu Teenuse sisu, välimuse ja Teenuse kaudu saadaoleva materjali suhtes. Kasutaja tohib printida ja salvestada Teenuse või Teenuse kaudu saadaolevat materjali isiklikuks kasutamiseks. Kui Teenuse materjali kasutatakse autoriõiguse seaduse (404/1961) kohaselt, tuleb alati märkida allikas. Teenuses sisalduvaid kaubamärke ei tohi kopeerida, avaldada ega levitada ilma HUSi kirjaliku loata.

8 Vastutuse piiramine

HUS osutab Teenust põhimõttel „sellisena nagu ta on“ ja „sellisena nagu ta on saadaval“. HUS ei garanteeri, et Teenust oleks võimalik kasutada katkestusteta või vigadeta. HUS ei anna tagatisi Teenuse kättesaadavuse ega laitmatuse kohta. HUS ei vastuta Kasutaja ega kolmanda isiku ees Teenuses esitatavate andmete sisu, usaldusväärsuse või andmetes võimalikult esinevate vigade, puuduste või viivituste eest. Kasutaja vastutab selle eest, et tal on töötav ühendus ning piisav tehniline valmisolek ja tarkvara Teenuse kasutamiseks. Kasutaja vastutab ka kasutusel olevate seadmete ja tarkvara turvalisuse ja funktsionaalsuse eest.

Teenus ei ole mõeldud kasutamiseks tervishoiutöötaja tehtud meditsiinilise diagnoosi või terviseseisundi hindamise asemel, ja HUS ei vastuta nende meetmete eest, mida Kasutaja võtab tarvitusele Teenusest tuleneva teabe alusel, kui kohustuslikest õigusaktidest ei tulene teisiti.

HUSi vastutus ei ületa Soome õigusaktide kohustuslikest sätetest tulenevat. HUS või Kasutaja ei vastuta kahju eest, mis tekib, kui jäetakse täitmata väljaspool osalise mõjuvõimu olevast ebatavalisest või ettenägematust põhjusest tulenev kohustus.

HUS võib teatada vääramatust jõust Teenuse avalehel, oma veebilehel ning Teenust kasutavate ametiasutuste ja tervishoiupiirkondade veebilehtedel.

9 Teenuse tühistamine

Kasutajal on õigus tühistada Teenuse kaudu broneeritud COVID-19 proovi võtmine kasutades tekstsõnumiga saadud tühistamiskoodi hiljemalt 3 tundi enne proovivõtu aega. Teenuse kasutaja andmeid ei ole võimalik eemaldada, kui Kasutaja on broneerinud proovivõtuaja, kuna andmete säilitamine Kasutaja asjaajamise või viibimiskoha patsiendiregistris põhineb Soome õigusaktidel (tervishoiuseadus 1326/2010).

HUSil on õigus mõjuval põhjusel sulgeda Kasutaja Teenuses paiknev kasutajakonto, kui Teenuse kasutamine tekitab kahju HUSile, Kasutajale või kolmandale isikule või kui Teenust on muidu kasutatud eirates käesolevaid kasutustingimusi.

10 Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Käesolevatele kasutustingimustele kohaldatakse Soome õigust. Käesolevate kasutustingimustega seotud vaidlused püütakse lahendada eelkõige poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei suudeta lahendada sel viisil, võidakse pöörduda Helsingi esimese astme kohtu (Helsingin käräjäoikeus) või selle Soomes asuva koha esimese astme kohtu poole, kus on Teenuse Kasutaja kodu või alaline elukoht.